Het RIVM verwacht dat er donderdag en vrijdag in het gehele land matige smog door ozon kan ontstaan. De drempel van matige smog van 180 µg/m3 kubieke meter (kubieke meter) (microgram per kubieke meter) kan lokaal in de middag of aan het begin van de avond overschreden worden; de drempel van ernstige smog (240 µg/m3) zal zeer waarschijnlijk niet overschreden worden. Vanaf zaterdag 7 september lijkt de kans op matige smog door ozon voorbij.

Gezondheidseffecten en risicogroepen

Smog door ozon kan tot gezondheidsklachten leiden, vooral bij kinderen, mensen met gevoelige luchtwegen, mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht en mensen die extra gevoelig zijn voor ozon. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.
Door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven kunnen mensen voorkomen dat ze klachten krijgen of deze verminderen. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.

Ontstaan van smog door ozon

Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de zonne-invloed te gering om ozon te laten ontstaan.

Mogelijke maatregelen om emissies te verminderen

Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon is alleen mogelijk door het nemen van structurele maatregelen.

Informatie over actuele en verwachte smogniveaus, maatregelen en gezondheidseffecten

Meer informatie zie: http://www.lml.rivm.nl/data/verwachting/ozon.html

De Smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.