Parken, grasvelden en tuinen zijn onmisbaar voor een gezonde, klimaatbestendige stad. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de bijdrage van de bodem aan een klimaatbestendige en gezonde stad, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Groen in de stad is goed voor de gezondheid van mensen en helpt bij het omgaan met klimaatverandering”, aldus onderzoeker Jacqueline Claessens.

De klimaatverandering leidt tot extremen. Hitte- en droogteperioden, maar ook intensieve regenbuien zullen vaker voorkomen. Deze regenbuien kunnen wateroverlast veroorzaken, wat leidt tot overlopende riolen en ondergelopen kelders. Op plaatsen waar geen bestrating of bebouwing is, zakt het water in de bodem en is er minder overlast. In hete perioden warmen asfalt en gebouwen op. In een versteende omgeving wordt het warmer dan in een groene omgeving. Waar open bodem en groen is, kan water verdampen en zo zorgen voor verkoeling.

Volksgezondheid

Daarnaast draagt groen positief bij aan de volksgezondheid. Dit geldt vooral voor mensen met een laag inkomen en mogelijk ook voor jongeren. Uit het onderzoek blijkt dat mensen vaker positief oordelen over hun gezondheid naarmate zij in een groenere omgeving wonen.

Toch leven mensen met een laag inkomen vaak in een versteende omgeving en profiteren daardoor minder van de gezondheidsbevorderende effecten van groen. Juist in wijken waar het gemiddelde maandinkomen laag is, kan gezondheidswinst van extra groen groot zijn.

Het RIVM heeft laten zien hoe je met kaarten de percentages open bodem en groen in een gemeente inzichtelijk kunt maken, afgezet tegen de inkomens- en leeftijdsopbouw. Op basis hiervan kan een gemeente beleidsafwegingen maken. Zo kan een gemeente inschatten waar onbedekte bodem nodig is of waar de aanleg van een plantsoen het meeste loont met betrekking tot waterberging, verkoeling en gezondheidseffecten.

Het RIVM heeft al eerder in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan naar de wijze waarop het bodem- en watersysteem kan bijdrage aan een klimaatbestendige stad. De resultaten hiervan worden gebruikt door deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma.

Gezondheid en milieu

Het RIVM doet veel onderzoek op het raakvlak van gezondheid en milieu. Zo onderzoekt het instituut hoe onze drinkwatervoorziening zich in de toekomst kan ontwikkelen en welke bijdrage biobrandstoffen kunnen leveren aan onze energievoorziening. Het komende nummer van RIVM magazine staat volledig in het teken van duurzaamheid.

Op World environment day krijgt duurzaamheid extra aandacht. “Een duurzame leefomgeving is alleen mogelijk als ecologie en gezondheid hand in hand gaan”, vertelt Manon Zwart van de projectgroep Duurzaamheid van het RIVM. “Binnen het RIVM komen deze twee onderwerpen bij elkaar en daarmee speelt ons instituut een unieke rol.”