De oppervlakte van de aarde is eindig, grondstoffen kunnen opraken en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en de natuur is begrensd. Om een goede leefomgeving en ons welvaartniveau te behouden, is het noodzakelijk dat ecosystemen goed functioneren en hulpbronnen steeds opnieuw worden gebruikt. Hiervoor is ontwikkeling en innovatie nodig. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu draagt met haar kennis bij aan de transitie naar een duurzame samenleving. Hierbij staan vier onderwerpen centraal.

Groene chemie / biobased economy

Uit biomassa van planten en dieren kunnen vele stoffen en producten worden gemaakt. Dit vermindert onze afhankelijkheid van fossiele grondstoffen, zoals aardolie. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt hoe deze biobased economy kan bijdragen aan een gezondere bevolking en een betere leefomgeving. Ons onderzoek vormt een stap op de weg naar een circulaire economie. 

Biogas / biobased economy

Biogas is een vernieuwbare bron van energie. Het biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te brengen, terwijl bio-afval nuttig wordt hergebruikt. Een mogelijk nadeel van biogasproductie is dat het restproduct milieuverontreiniging kan veroorzaken wanneer het als meststof wordt gebruikt. Het RIVM draagt bij aan een betere beoordeling van de schadelijkheid van dit zogenoemde digestaat. Ook onderzoekt het RIVM andere aspecten van covergisting, zoals externe veiligheid en pathogene micro-organismen.

Afwegingsinstrumentarium

Het RIVM maakt instrumenten om de duurzaamheid van (productie)ketens in kaart te brengen. Met deze instrumenten kunnen overheden de duurzaamheid van hun voorgenomen beleid toetsen voor een gebalanceerde keuze. Tevens kan de duurzaamheid van bestaande maatregelen worden gemeten, dit geeft inzicht in mogelijkheden voor verbetering op weg naar een duurzame samenleving. 

Duurzaamheid en gezondheid

Het RIVM brengt expertise bijeen op het gebied van consumptiepatronen en gedragsbeïnvloeding. Hiermee kan de overheid duurzaam en gezond consumptiegedrag stimuleren. Verandering van onze consumptiepatronen vormt een stap op weg naar een circulaire economie en een duurzame samenleving.

Duurzame gebiedsinrichting

RIVM adviseert over het vormgeven van groene, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen. Hierin komen verschillende expertisegebieden van het RIVM samen, bijvoorbeeld met betrekking tot het watersysteem in de stad. Systeembenadering zorgt voor toekomstige drinkwatervoorraad, verlaging risico op infectieziekten en een buffer tegen extreme hitte in de stad. Groen in de stad, voor bijvoorbeeld parken of stadslandbouw, helpt de effecten van klimaatverandering opvangen.

Andere aandachtsgebieden

Duurzaamheid is een centraal thema binnen al het werk van het RIVM. Zo dragen we actief bij aan meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het RIVM onderzoekt bijvoorbeeld de relatie van een gezonde levenswijze met een duuzame omgang met de planeet en doet onderzoek naar duurzaam bodembeheer.