Het kabinet wil dat Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. In de Klimaat en Energieverkenning (KEV) 2020 zet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)) de actuele stand op een rij, mede op basis van emissiecijfers van het RIVM. De huidige schatting is dat Nederland in 2030 34 procent minder broeikasgassen uitstoot. Net als in het vorige rapport (KEV 2019) concludeert het PBL dat de jaarlijkse vermindering van de uitstoot verdubbeld moet worden om het kabinetsdoel in 2030 te halen.

Cijfers gerealiseerde uitstoot

Het RIVM heeft de cijfers geleverd van de gerealiseerde uitstoot van broeikasgassen en de verwachte uitstoot van de overige broeikasgassen (lachgas, methaan en F-gassen) uit de sectoren elektriciteitsopwekking, industrie, afval en gebouwde omgeving. Het verloop van de COVID-19 pandemie heeft ook effect op de uitstoot van broeikasgassen. Vanwege deze bijzondere omstandigheden besteedt het PBL in de KEV 2020 extra aandacht aan de emissies in 2020.

Toekomst energiehuishouding Nederland

De KEV 2020 geeft een actueel beeld van de Nederlandse energiehuishouding. En het verkent toekomstige ontwikkelingen in het energiesysteem en de uitstoot van broeikasgassen. De KEV vervangt sinds 2019 de Nationale Energieverkenning (NEV). Het geldt als het nieuwe basisscenario voor toekomstige analyses over de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot 2030. De KEV is tot stand gebracht door het PBL (coördinatie), in nauwe samenwerking met het RIVM, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), TNO EnergieTransitie, en met bijdragen van RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).nl.