Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSzeer zorgwekkende stoffen) gepubliceerd. Het gaat om stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, kan een deel van de potentiële  ZZS als ZZS worden aangemerkt. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze potentiële  ZZS uitstoten aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Er bestaat bezorgdheid en onrust over chemische stoffen die vrijkomen uit industriële processen. Aanleiding hiervoor zijn recente ervaringen met nieuwe, nog grotendeels onbekende stoffen, bijvoorbeeld rond Dordrecht met de stof GenX. Het gaat daarbij om stoffen die mogelijk kanker kunnen veroorzaken, nadelige effecten kunnen hebben op de voortplanting of zich kunnen ophopen in het milieu.

Risico’s van Stoffen

De lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen is gepubliceerd op de Risico’s van Stoffen website van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De keuze voor deze stoffen en stofgroepen is voornamelijk gebaseerd op informatie uit de Europese REACH regelgeving. De lijst zal regelmatig worden bijgewerkt naar aanleiding van ontwikkelingen in de Europese stoffenregelgeving.

Het Nederlandse beleid is er op gericht om ZZSzeer zorgwekkende stoffen te weren uit de leefomgeving en om ervoor te zorgen dat de uitstoot van potentiële ZZS uit voorzorg wordt beperkt. De lijst met potentiële ZZS is een hulpmiddel voor bedrijven en vergunningverleners. Het bevoegd gezag kan een bedrijf dat een vergunning aanvraagt om nader onderzoek vragen als dit bedrijf een potentiële ZZS uitstoot.