Een eventuele overstroming van de buitendijkse gebieden in de regio Rijnmond, zal mogelijk milieurisico’s met zich meebrengen. Deze (milieu)risico’s nemen slechts in geringe mate af als het plan Afsluitbaar Open Rijnmond wordt uitgevoerd.

In het onderzoek heeft het RIVM de effecten van het plan Afsluitbaar Open Rijnmond op natuur en milieu in kaart gebracht. Dit plan beschrijft maatregelen om te voorkomen dat de waterstanden in de regio Rijnmond te veel stijgen. De risico’s voor het milieu komen voort uit de aanwezigheid van woongebieden, industrie- en bedrijfsterreinen in de buitendijkse gebieden van Rotterdam en Dordrecht, evenals een aantal bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO Besluit risicos zware ongevallen (Besluit risicos zware ongevallen)).

Daarnaast ligt er een groot aantal potentieel ernstige en urgente bodemsaneringslocaties die nog moeten worden gesaneerd. Het RIVM adviseert de mogelijke milieurisico’s in de buitendijkse gebieden als gevolg van de stijgende waterstanden nader te inventariseren.

Het plan Afsluitbaar Open Rijnmond is in 2008 in het rapport van de Deltacommissie gepresenteerd als mogelijk alternatief om de buitendijkse gebieden in Rotterdam en Dordrecht te beschermen. Om te voorkomen dat de regio Rijnmond overstroomt stelt het plan voor om alle rivieren en kanalen rond deze regio in geval van nood tijdelijk af te sluiten met behulp van beweegbare keringen. Het water van de Lek, dat normaal gesproken door Rotterdam naar zee stroomt, wordt in dit plan via een nieuwe waterverbinding omgeleid richting Hollands Diep en Haringvliet. Het RIVM heeft voor het onderzoek de toekomstige waterstanden geanalyseerd, zoals die door de TU Technische Universiteit (Technische Universiteit)-Delft en het adviesbureau HKV zijn berekend.