rokende schoorsteen

De uitstoot (emissie) van luchtverontreinigende stoffen daalde tussen 2005 en 2018. En daalt de komende 10 jaar verder. Naar verwachting haalt Nederland bijna alle EU Europese Unie (Europese Unie)-emissiedoelen voor 2020 en 2030. Alleen voor de uitstoot van ammoniak is het nog onzeker of het doel voor 2030 wordt gehaald. Dat blijkt uit het rapport ‘Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen’. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)) publiceert dit rapport vandaag samen met het RIVM en TNO.  Uit de ramingen in het rapport blijkt dat de 2020-emissiedoelen ook zonder het (tijdelijke) effect van de COVID 19-pandemie gehaald worden. 

Het rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van de emissies en is geen rapportage over de luchtkwaliteit. Dit rapport geeft de ramingen van de uitstoot van ammoniak, stikstofoxiden, fijn stof (PM2,5 fijnstof (fijnstof) en PM10 fijnstof (fijnstof)), zwaveldioxide en niet-methaan vluchtige stoffen. Het RIVM gebruikt deze schattingen voor de rapportage van de luchtkwaliteit in de jaarlijkse Grootschalige Concentratie kaarten. Daarnaast worden deze gegevens toegepast in AERIUS. Voor luchtkwaliteit (gezondheid) en stikstofdepositie (natuurkwaliteit) bestaan doelen voor gezondheidswinst en de kwaliteit van de leefomgeving. Met de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)-kaarten meet het RIVM de beleidsdoelen voor de luchtkwaliteit. Deze doelen staan in het Schone Lucht Akkoord (SLA) en de Structurele aanpak stikstof . Of deze doelen gehaald worden, is niet in dit rapport onderzocht. 

Het rapport ‘Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen’ is een extra publicatie bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (KEV). In het rapport staat of de EU Europese Unie (Europese Unie)-emissiereductiedoelen worden gehaald in 2030. Voor dit rapport berekende het RIVM de verwachte uitstoot (tot 2030) van ammoniak uit alle sectoren behalve de landbouw, en de  uitstoot van fijnstof (PM2,5 en PM10) en niet-methaan vluchtige stoffen uit de industrie. Vertrekpunt bij het opstellen van de schattingen zijn de historische emissies zoals vastgesteld  door de Emissieregistratie. Voor de verwachte uitstoot wordt rekening gehouden met het vastgestelde en voorgenomen beleid zoals bekend op 1 mei 2020. Beleid dat op die datum voldoende concreet én officieel bekendgemaakt was, telde mee bij de berekeningen van de toekomstige uitstoot tot 2030.