Landschap met meer en bomen

Op 14 maart publiceert het RIVM kaarten die laten zien wat het gezondheidseffect is van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze interactieve kaarten laten per gemeente zien hoeveel gezondheidswinst dat oplevert, uitgedrukt in aantal maanden. Twee andere instrumenten die het RIVM publiceert geven inzicht in de lokale uitstoot en concentraties van luchtvervuilende stoffen en maken het mogelijk om het effect van lokale maatregelen in kaart brengen. Het RIVM maakte deze instrumenten in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA). 

Overzichtskaarten

De overzichtskaart ‘Gezondheidswinst SLA 2030’ vergelijkt de uitstoot van stikstofdioxide ( NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide)) en fijnstof ( PM10 fijnstof (fijnstof)) in 2016 met de verwachte uitstoot in 2030. De kaart laat daarmee de langetermijneffecten van de maatregelen uit het SLA zien. In maanden is uitgedrukt tot welke gezondheidswinst de verminderde uitstoot leidt. Hiervoor is gebruik gemaakt van de resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen blootstelling en gezondheid onder ruim 7 miljoen Nederlanders.  De gegevens uit deze DUELS-studie laten zien welke gezondheidswinst wordt behaald als de uitstoot van fijnstof (PM10 fijn stof) en stikstofdioxide (NO2) afneemt. 

Instrument voor Beleidsondersteuning

Ook nieuw is de ‘Beleidsondersteuning Lokale Gezondheidsberekeningen (BLG)’. Dit instrument is bedoeld om gemeenten bij het maken van beleid een eerste indicatie te geven van het effect dat verschillende maatregelen kunnen hebben op de lokale gezondheid. Het gaat daarbij om maatregelen op gebied van (vracht-) verkeer en van houtstook. Ook het gezondheidseffect van maatregelen voor ander gemotoriseerd verkeer kan op gemeenteniveau worden doorgerekend. De BLG berekent daarnaast ook de in geld uitgedrukte gezondheidswinst die samenhangt met een bepaalde maatregel. 

Schone Lucht Akkoord

Het RIVM heeft deze instrumenten ontwikkeld in opdracht van het ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat) als onderdeel van de ondersteuning van het Schone Lucht Akkoord (SLA).  In dat verband heeft het RIVM ook een voortgangsmeting uitgevoerd. Dat rapport is op 14 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.