De Nederlandse expertise op het gebied van stralingsbescherming lijkt onvoldoende om in de toekomst hoogwaardige opleidingen in dit vakgebied te waarborgen. Ook wordt het moeilijker om maatschappelijke stralingsvragen te beantwoorden.

Het gaat hierbij om vragen over veranderingen in nucleaire activiteiten, de verwerking en opslag van radioactief afval en onzekerheden in de stralingsrisico’s bij lage blootstellingen. De komst van een kenniscentrum kan kennis over stralingsbescherming behouden.

Dit blijkt uit een enquête en een workshop onder deskundigen die RIVM uitvoerde in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS The Dutch Society for Radiation Protection (The Dutch Society for Radiation Protection)). De Gezondheidsraad signaleerde in 2008 al dat de wetenschappelijke kennis over stralingsbescherming in Nederland afneemt.

Kenniscentrum

Een mogelijke oplossing is de oprichting van een (virtueel) kenniscentrum of een onderzoeksschool met één of enkele leerstoelen of lectoraten, waar kennis wordt ontwikkeld, onderhouden en geïntegreerd. Zo’n centrum moet breed gedragen zijn door deskundigen en participerende instituten en financieel door de overheid worden ondersteund.

Onderzoeksgroepen

Wetenschappelijke kennisbasis over straling is verspreid over meerdere, relatief kleine onderzoeksgroepen. De continuïteit van de kennis wordt bij diverse groepen bedreigd als gevolg van de vergrijzing. Er dreigt een tekort aan wetenschappelijk gekwalificeerde opleiders voor opleidingen op stralingsbeschermingsgebied.

Het medisch stralingsonderzoek naar methodeontwikkeling voor radiotherapie is de afgelopen jaren wel toegenomen. Maar de omvang van traditioneel stralingsbeschermingsonderzoek krimpt. Daardoor neemt de kennis in Nederland van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied per saldo af.

Blootstelling beperken

De stralingsbescherming is erop gericht onbedoelde blootstelling aan ioniserende straling zoveel mogelijk te beperken. Kennis van dit vakgebied omvat vraagstukken als: wat doet straling, hoe meet je het, hoe kun je je ertegen beschermen, en welke maatregelen zijn nodig om de blootstelling aan straling en risico’s te beperken?