Vrouw bekijkt echo foto van baby

Het is volgens betrokken partijen nodig om de bekostiging van de geboortezorg te veranderen. Maar over de manier waarop en het doel van die verandering zijn zij het niet eens. Dat blijkt uit RIVM-onderzoek na gesprekken met betrokken partijen, zoals verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, verzekeraars en bestuurders.

Nederland kende relatief hoge sterftecijfers rond de geboorte. Daarom zijn de afgelopen jaren maatregelen genomen om de kwaliteit en samenwerking van de geboortezorg te verbeteren. Ook is gekeken naar de manier van bekostiging van de geboortezorg

Kwaliteit geboortezorg verbeteren

Nu hebben gynaecologen, verloskundigen en kraamverzorgers allemaal een eigen contract met zorgverzekeraars. Daardoor worden zij allemaal apart betaald. Betrokkenen zijn het erover eens dat dit de samenwerking tussen de disciplines belemmert en dat het goed is als dit verandert. Ook vinden ze dat een betere gezondheid voor moeder en kind het ultieme doel moet zijn van deze aanpassing. Bij een ‘integrale bekostiging’ kunnen zorgaanbieders makkelijker samenwerken en afspraken maken zodat de kwaliteit van de zorg beter wordt.

Verschillende opvattingen

Tegelijkertijd verschillen de meningen sterk over de manier waarop. Zo is een groep van mening dat de manier waarop én het eigen belang uiteindelijk ondergeschikt is, als de integrale bekostiging maar bijdraagt aan een betere gezondheid voor moeder en kind. Andere voorstanders hebben dat ook als doel, maar vinden dat eerst de samenwerking en het onderling vertrouwen moeten verbeteren. Als bijvoorbeeld de administratieve last minder wordt en het werkplezier toeneemt, wordt dat volgens hen ook zichtbaar in de zorg. 

Gelijkwaardigheid en vrijheid

Een derde stroming vindt ook dat er wat moet veranderen, maar heeft duidelijke voorwaarden. Deze professionals zijn bang dat de zelfstandigheid van verloskundigen en de keuzevrijheid voor cliënten verdwijnt en dat ziekenhuizen en gynaecologen het vooral voor het zeggen krijgen. Alleen als de gelijkwaardigheid tussen verschillende disciplines gewaarborgd blijft, kunnen ze zich in de nieuwe manier van bekostigen vinden. Overigens vinden de andere groepen de gelijkwaardigheid ook belangrijk. 

Miscommunicatie over begrippen

Uit het onderzoek blijkt verder dat er soms onduidelijkheid is over wat er wordt bedoeld met bepaalde begrippen. Denk aan ‘doelmatigheid’ of ‘bekostigingshervorming’. Dit speelt ook bij andere grote veranderingen, zoals De Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Hierdoor ligt miscommunicatie op de loer.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Met de uitkomsten kan het ministerie het beleid verder vormgeven. Ook kan het vervolgstappen bepalen om het draagvlak voor een nieuwe bekostiging onder alle betrokken partijen te vergroten en te behouden.