Het RIVM heeft een risicogrens berekend voor GenX in bodem en grondwater. Overheden kunnen de risicogrens gebruiken om te bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn.

GenX wordt op steeds meer plekken in Nederland aangetroffen. De stof, ook aangeduid als HFPO-DA of FRD902/FRD903, wordt gebruikt bij de productie van coatings, zoals Teflon. De risicogrens is 100 microgram per kilogram droge grond. De grens is berekend met behulp van een beperkte dataset en heeft daarom een voorlopige waarde. Overschrijding is indicatief voor ernstige verontreiniging van de bodem.

Andere risicogrenzen

Eerder berekende het RIVM een risicogrens voor de verwante stof PFOA in bodem en grondwater. Ook heeft het RIVM een indicatieve richtwaarde afgeleid voor GenX in drinkwater. Daarnaast heeft het RIVM een schatting gemaakt van  een risicogrens voor GenX in oppervlaktewater.