Het RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) gaat zich de komende jaren extra inspannen om haar regierol en haar functie als netwerkorganisatie te versterken. In het strategisch beleidsplan is een selectie gemaakt van onderwerpen waarvoor dat speciaal geldt.

Het beleidsplan is gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen vijf jaar en de resultaten van verschillende evaluaties.

Belangrijke keuze voor de toekomst is die voor de versterking van het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding als netwerkorganisatie om zo tot een optimale preventie en bestrijding van infectieziekten te komen. Met dit doel zorgt het RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) ook voor internationale samenwerking op het gebied van infectieziekten, voor een nationale laboratoriuminfrastructuur en voor een stevige onderzoeksbasis. Daarnaast zal het RIVM-CIb subsidies verlenen voor activiteiten, gericht op de preventie van infectieziekten, die effectief en efficiënt door andere organisatie dan het RIVM-CIb worden uitgevoerd. Het RIVM-CIb streeft naar het garanderen van de effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma en naar het verminderen van de ziektelast door antimicrobiële resistentie en zorggerelateerde infecties. Ten slotte streeft het RIVM-CIb naar het verminderen van soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) door regie te voeren op de soabestrijding, en naar het verminderen van het risico en de ziektelast van zoönosen, door samen met netwerkpartners op basis van signalering en onderzoek relevante sectoren en ministeries hierover te adviseren.

U vindt het rapport in de rechterkolom onder download