Het RIVM heeft tijdelijke achtergrondwaarden afgeleid voor twee soorten PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) in de Nederlandse bodem: PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten) en PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur). Voor PFOS adviseert het RIVM een tijdelijke achtergrondwaarde van 0,9 microgram per kilogram grond. Voor PFOA 0,8 microgram per kilogram grond. Op basis van dit advies kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besluiten een nieuwe tijdelijke norm  vast te stellen voor PFAS in grond en bagger.

PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten) en PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen. Dat zijn chemische stoffen die vanwege hun eigenschappen gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Het beleid in Nederland is erop gericht te voorkomen dat deze stoffen in de leefomgeving komen en zich verspreiden. Toch blijken PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) in de Nederlandse bodem aanwezig te zijn. Een achtergrondwaarde geeft aan hoeveel PFAS er al in de bodem zit. Heeft een partij grond een lagere concentratie PFAS dan de achtergrondwaarde? Dan kan de grond verplaatst worden binnen de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Zo kan grond- en bagger worden toegepast zonder dat de bodem verder vervuilt. Bij toepassing van grond die voldoet aan deze tijdelijke achtergrondwaarden zijn de risico’s voor de mens en het ecosysteem verwaarloosbaar.

Gegevens en beperkingen

Voor dit advies is gebruik gemaakt van gegevens uit onderzoeken van provincies, gemeenten en waterschappen. Deze gegevens geven een beeld van de hoeveelheid PFAS in de Nederlandse bodem. Dat beeld is niet volledig. In het advies is daar rekening mee gehouden door bij het bepalen van de achtergrondwaarden aan de veilige kant te gaan zitten. Zo is er rekening gehouden met de beperkingen van het onderzoek.

Het advies van het RIVM loopt vooruit op het eerder aangekondigde advies over de achtergrondwaarden van PFAS in de Nederlandse bodem. Voor dit nieuwe advies gaat het RIVM metingen doen in de bodem op circa honderd geselecteerde locaties in Nederland. Dit zal input zijn voor het definitieve handelingskader dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2020 verwacht.

Over PFAS

PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Ze worden gebruikt in allerlei producten omdat ze water, vet en vuil afstoten. Door gebruik van deze producten, door fabrieksemissies en incidenten zijn PFAS in het milieu terechtgekomen.

PFAS breken niet af, kunnen zich makkelijk verspreiden in het milieu en kunnen ophopen in dieren,  planten en het menselijk lichaam. Het RIVM doet onderzoek naar de risico’s van PFAS voor de gezondheid en het milieu.

Tijdelijke achtergrondwaarden PFAS in de Nederlandse bodem