Ondanks de groei van de economie was de uitstoot van broeikasgassen in 2017 in Nederland 1 procent lager dan een jaar eerder. De daling komt vooral doordat er minder steenkool en meer aardgas is ingezet voor de elektriciteitsproductie. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van RIVM/Emissieregistratie en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).

De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen lag in 2017 13 procent lager dan in 1990. De afgelopen vijf jaar was de uitstoot vrijwel constant. In de Urgenda klimaatzaak besliste de rechter in 2015 dat de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager dient te zijn dan in 1990. In het Regeerakkoord uit 2017 is als doel opgenomen om in 2030 een afname van 49 procent ten opzichte van 1990 te realiseren.

Schonere lucht

Naast de uitstoot van broeikasgassen is ook de luchtverontreiniging in Nederland de afgelopen decennia afgenomen. Uit een jaarlijkse rapportage van het RIVM blijkt dat de uitstoot van fijn stof, stikstofoxiden, zwaveldioxiden en vluchtige organische stoffen in 2016 net als in voorgaande jaren licht is gedaald.

De uitstoot van ammoniak is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015 en ligt met 127 kiloton net onder het maximum dat vanuit Europa voor Nederland is bepaald. De toename wordt vooral veroorzaakt doordat er meer melk- en kalfkoeien gehouden worden.

Nederland voldoet bijna overal aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Desondanks leeft de gemiddelde Nederlander toch nog ongeveer een jaar korter als gevolg van luchtverontreiniging.

Samenhang tussen klimaat en luchtkwaliteit

Klimaatexpert prof professor (professor). dr. ir. Guus Velders van het RIVM pleit voor samenhang tussen het klimaat- en luchtkwaliteitbeleid. “De bronnen voor broeikasgassen en luchtverontreiniging zijn vaak dezelfde; namelijk verkeer, industrie en landbouw. Fijn stof zorgt bijvoorbeeld voor luchtverontreiniging maar kan ook bijdragen aan opwarming van de aarde.” Een integrale aanpak van bronnen is aan te bevelen om te voorkomen dat een maatregel ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen extra uitstoot van luchtverontreiniging oplevert of andersom.