In vrijwel heel Nederland lagen in 2019 de berekende concentraties stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide)) en fijnstof (PM10 fijnstof (fijnstof)) onder de Europese grenswaarden. Plaatselijk wordt de grenswaarde voor stikstofdioxide nog overschreden. Dit komt voornamelijk door druk verkeer in de binnenstad. Wel waren er minder overschrijdingen dan in 2018. Op enkele locaties in gebieden met intensieve veehouderijen worden de grenswaarden van fijnstof ook nog overschreden. Dit blijkt uit de rapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)).

De gemiddelde concentratie stikstofdioxide door verkeer is in Nederland in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. In het grootste deel van het land worden de grenswaarden gehaald, op een enkele straat in Amsterdam en Arnhem na. De daling komt vooral door schonere auto’s en maatregelen als milieuzones en autoluwe gebieden in de stad.

Op enkele locaties in gebieden met intensieve veehouderijen worden de grenswaarden van fijnstof nog overschreden. Dit zijn er wel minder dan in 2018, hoewel er meer veehouderijen in de berekeningen zijn meegeteld. De daling komt vooral omdat de achtergrondconcentraties zijn afgenomen.

De komende jaren zet deze daling naar verwachting door, zowel voor stikstofdioxide als voor fijnstof. Vermoedelijk wordt de bevolking gemiddeld minder blootgesteld aan deze stoffen. Mogelijk heeft de coronapandemie effecten op de concentraties stikstofdioxide en fijnstof en leidt deze tot iets lagere concentraties. Deze effecten zijn niet meegenomen in deze rapportage.

Luchtkwaliteit en gezondheid

Ook onder de grenswaarden is luchtverontreiniging nog schadelijk. Daarom is er beleid om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Schone lucht is belangrijk voor de volksgezondheid. Om dat te bereiken heeft de overheid in 2020 het Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld. Hierin spreken de rijksoverheid, provincies en gemeenten met elkaar af de luchtkwaliteit in Nederland tot 2030 verder te verbeteren. Naar verwachting zal de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht dan ook de komende jaren verder dalen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de lucht en daarmee de gezondheid van de Nederlandse bevolking de komende jaren.