Reactie RIVM op berichtgeving over nitraatgehalten

In het artikel 'RIVM meet te hoog nitraatgehalte' op Boerderij.nl wordt getwijfeld aan de juistheid van de door het RIVM gerapporteerde nitraatconcentraties in bodem en grondwater. Dit artikel baseert zich op een onderzoek met een beperkt aantal metingen van Waterleidingmaatschappij Limburg ( WML Waterleidingmaatschappij Limburg (Waterleidingmaatschappij Limburg)) gepubliceerd op 1 april 2014.
Het RIVM ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de door het RIVM gerapporteerde kwaliteit van bodem en grondwater. Het RIVM was niet betrokken bij het onderzoek van de WML en gaat spoedig met de WML in overleg om de resultaten nader te bekijken en te duiden.

De WML spreekt in haar rapport "Vergelijking protocol monstername en nitraatanalyse bodemvochtonderzoek DSG Duurzaam Schoon Grondwater (Duurzaam Schoon Grondwater)RIVM", van een onderzoek “om een indicatie te krijgen”. Er is onderzoek gedaan met een beperkt aantal monsters op twee percelen. De WML concludeert niet dat de door RIVM gemeten concentraties te hoog zijn, maar dat er verschillen zijn in meetmethode, dat de nitraatconcentraties gemeten door de WML lager zijn dan de concentraties gemeten door het RIVM en dat er op basis van dit onderzoek niet kan worden aangegeven welke methode de beste is. De WML beveelt aan uitgebreider onderzoek te doen.

De door het RIVM gehanteerde methodieken zijn in het verleden getoetst en vergeleken met andere methodieken. Op basis daarvan staat het RIVM achter de gehanteerde methodiek en de resultaten. De WML heeft het RIVM uitgenodigd bij een deskundigenoverleg met als doel de verschillen te verklaren. Het RIVM is op deze uitnodiging ingegaan.