De WIPWerkgroep Infectiepreventie wenst al haar relaties (‘stakeholders’) een voorspoedig 2015 toe.

Het bestuur kijkt met verwachting uit naar de door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te organiseren  stakeholdersbijeenkomst in het eerste kwartaal van 2015 en gaat daarom met vertrouwen 2015 in. Wij hopen u zo spoedig mogelijk hierover nader te berichten. Om  het nieuwe jaar positief in te luiden heeft het bestuur van de WIPWerkgroep Infectiepreventie daarom besloten dat de WIP weer de herziening van een aantal kernrichtlijnen door expertgroepen opneemt, naast het voortzetten van de lopende richtlijnherzieningen, het onderhoud en het beantwoorden van vragen uit het werkveld. Voor de Regieraad worden nieuwe leden geworven om de vrijgekomen posities weer in te vullen.
Het bestuur WIP, 7-1-2015