In de eerste uren van 2017 is in veel steden van Nederland smog door fijn stof gemeten. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd “zeer slecht” volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

De hoogste concentratie fijn stof is gemeten op een meetstation in Den Haag. Daar werd een gemiddelde uurconcentratie van 1118 microgram fijn stof per kubieke meter lucht gemeten. De fijnstofconcentraties zijn in de loop van de nacht op veel plaatsen gedaald tot normale waarden. In de noordelijke provincies gaat dit langzamer en zullen de concentraties waarschijnlijk in de loop van de ochtend terugkeren naar normaal.
Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Meer informatie

De gemeten uurconcentraties en de verwachting zijn zichtbaar op de gezamenlijke website van alle luchtmeetnetten in Nederland. Met de gratis app luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) kan iedereen nagaan of de concentraties ozon, stikstofdioxide en fijn stof in de eigen leefomgeving te hoog zijn. Ook kan men via de luchtkwaliteitsapp op basis van een persoonlijke smogalert een waarschuwing ontvangen. De app is beschikbaar voor iOS en Android. Ook is er informatie over actuele en verwachte smogniveaus op NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712.

Metingen met burgers

 

fijnstofsensor

Aan het einde van het symposium 'Samen meten aan luchtkwaliteit' op 7 december heeft het RIVM stofsensoren uitgedeeld. Een groep geïnteresseerde vrijwilligers kon hiermee zelf tijdens de jaarwisseling het [relatieve] effect van vuurwerk op de hoeveelheid fijnstof meten. De eerste resultaten laten zien dat de sensoren goed in staat waren om de effecten van het vuurwerk te registreren. De door de sensoren gemeten stofconcentraties waren kort na middernacht op veel locaties 3 tot 10 keer zo hoog als daarvoor. De komende weken zullen de resultaten nader worden uitgewerkt en worden vergeleken met de officiële metingen.