Er is onduidelijkheid over de milieueffecten van drugs die via het riool of door dumpen in het oppervlaktewater terechtkomen. Omdat er nauwelijks gegevens zijn over de giftigheid van deze stoffen voor waterorganismen, heeft het RIVM geschat welke concentraties nog veilig zijn voor het ecosysteem.

Regelmatig worden in het riool drugs en kalmeringsmiddelen aangetroffen. Via deze route of directe dumping kunnen ze ook in het oppervlaktewater terechtkomen. Uit eerder onderzoek van RIVM en KWR Watercycle Research Institute (Watercycle Research Institute) blijkt dat de drinkwaterkwaliteit niet in gevaar komt. De geschatte veilige concentraties voor het ecosysteem worden nergens overschreden.

Metingen van concentraties in Nederlands oppervlaktewater laten zien dat in kleinere wateren dicht bij rioolwaterzuiveringsinstallaties veel hogere concentraties aanwezig kunnen zijn dan in grotere wateren verderop. De stoffen zijn in de kleinere wateren minder verdund en het kost tijd voordat natuurlijke afbraakprocessen hun effect hebben. Op deze plaatsen naderen gemeten ecstasy concentraties het niveau waarop niet langer sprake is van een veilige situatie voor het ecosysteem.

Onzekerheden

Door het ontbreken van gegevens kennen de schattingen grote onzekerheden. Voor legale kalmeringsmiddelen kan de overheid bedrijven vragen om gegevens over milieueffecten. Voor illegale drugs kan dit niet. Ook is het onduidelijk welk effect kan optreden als waterorganismen met meerdere stoffen tegelijk in aanraking komen. Een combinatie van verwante stoffen met een vergelijkbare werking zou namelijk het negatieve effect kunnen versterken.