Het is nodig om Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)) uit de plasticketen te halen voor een veilige en sluitende kringloop van deze materialen. Binnen de EU Europese Unie (Europese Unie) is afgesproken om ZZS geleidelijk aan niet meer te gebruiken (uitfaseren). De stoffen mogen op den duur alleen nog worden gebruikt als daar specifiek toestemming voor is verleend. Producenten die afval hergebruiken ondervinden praktische problemen met het voldoen aan deze en andere wetgevingskaders.

Dit blijkt uit een interviewronde van het RIVM langs producenten en brancheorganisaties over knelpunten en mogelijke oplossingen.

Het grootste probleem is de onduidelijkheid wanneer een materiaal onder de afvalwetgeving valt of onder REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals): wanneer wordt afval een stof, mengsel of artikel? Volgens de afvalwetgeving moet het materiaal worden vernietigd als het hoge concentraties schadelijke stoffen bevat. Volgens REACH moet toestemming worden gevraagd voor veilig gebruik. Dit laatste vergt veel kennis over de stoffen, die nog vaak ontbreekt.

Vaak is onbekend welke ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)-stoffen in huidige plastic afvalstromen zitten, welke stoffen in het afval in de toekomst als ZZS zullen worden bestempeld, en wanneer voor de nu geïdentificeerde ZZS’s toestemming moet worden gevraagd. Vergelijkbare bevindingen zijn onlangs gerapporteerd in een RIVM-rapport over ZZS in andere afvalstromen dan alleen plastic.

Om ervoor te zorgen dat schoon afval niet vermengd raakt met vervuild afval, is het volgens de geïnterviewde bedrijven belangrijk dat ZZS in een vroege fase van de afvalverwerking worden gescheiden van de rest van het afval.

Verder is het belangrijk om voor gerecycled materiaal dat ZZS bevat, toepassingen te bedenken die zodanig zijn ontworpen dat mens en milieu niet aan deze stoffen worden blootgesteld. Een voorbeeld zijn drielaags pvc-buizen waarbij de binnenste en buitenste laag ZZS-vrij zijn en de zeer zorgwekkende stof in de middelste, afgeschermde, laag zit.