Lang niet alle ziekenhuizen die medische lasers gebruiken, letten structureel op de veiligheid voor behandelaars en patiënten. Zelfregulering leidt tot op heden onvoldoende tot het opzetten van systemen voor laserveiligheid. Dit blijkt uit een enquête onder twintig Nederlandse ziekenhuizen die het RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg)) heeft uitgevoerd. Het RIVM beveelt ziekenhuizen aan een deugdelijk systeem voor laserveiligheid in te voeren.

Ziekenhuizen gebruiken vaak lasers, vooral binnen de oogheelkunde (bijvoorbeeld nastaaroperaties) en de dermatologie (bijvoorbeeld het verwijderen van overbeharing, of het behandelen van psoriasis). Gebruik van dit soort zware lasers vereist een deugdelijk veiligheidssysteem. Onzorgvuldig gebruik van laserapparatuur kan bijvoorbeeld brand veroorzaken, of leiden tot ernstig lichamelijk letsel bij patiënten, behandelaars en omstanders. Te denken valt bijvoorbeeld aan oogletsel dat ontstaat door het niet dragen van een beschermingsbril.

Er bestaan weinig wetten en regels die specifieke voorschriften voor het gebruik van medische lasers bevatten. Alleen de bescherming van werknemers tegen de risico's van laserlicht is geregeld in het Arbobesluit van 2010. Hierin staat dat werkgevers risico-inventarisaties en evaluaties (RI&E Risico-Inventarisatie en Evaluatie (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)'s) moeten maken, maar dat gebeurt nog lang niet in alle ziekenhuizen. De Stichting Laserveiligheid in de Gezondheidszorg (SLG) heeft aanbevelingen opgesteld, maar ook deze worden voor een groot deel niet gevolgd. Zo ontbreekt bij de helft van de onderzochte ziekenhuizen een laserveiligheidscommissie of een medewerker die speciaal is belast met de laserveiligheid. Wel stellen ziekenhuizen veiligheidseisen aan behandelruimtes en zorgen ze dat de laserapparaten op tijd worden onderhouden. Bovendien zorgen de meeste ziekenhuizen voor veiligheidsinstructies aan gebruikers en registreren ze incidenten.

Het RIVM beveelt ziekenhuizen aan om een deugdelijk systeem voor laserveiligheid in te voeren. Het liefst conform de basiseisen van het Veiligheidmanagement Systeem (VMS veiligheidsmanagementsystemen (veiligheidsmanagementsystemen)), dat alle ziekenhuizen eind 2012 ingevoerd moeten hebben. Volgens het RIVM is de veiligheid geborgd als aantoonbaar aan een aantal kernpunten wordt voldaan. Zo moeten ze een laserveiligheidsbeleid formuleren, een bekwaam- en bevoegdheidsregister opstellen, protocollen voor behandelingen opstellen en de kwaliteit van veiligheidsbrillen controleren.