Prof. dr.doctor Karin Proper (1972) is expert op het gebied van arbeid en gezondheid. Zij is Chief Science Officer (CSO Chief Science Officer (Chief Science Officer)) van het Strategisch Programma RIVM (SPRStrategisch Programma RIVMvoor onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Als expert op het gebied van arbeid en gezondheid, heeft zij in het bijzonder aandacht voor leefstijl en de preventie van gezondheidsproblemen van werkenden.
Zij is tevens 
op 1 december 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeid, Gezondheidsbevordering en Beleid aan het Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Universitair Medisch (A-UMC).

Met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, de 24-uurseconomie en de technologische vooruitgang, is aandacht voor duurzame inzetbaarheid van werkenden van groot belang. Gunstige arbeidsomstandigheden en een gezonde leefstijl zijn hiervoor voorwaardelijk. Kennis hierover zal bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid voor iedereen: jong en oud, met of zonder ziekte, hoog of laag opgeleid.

Karin Proper studeerde bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar promotieonderzoek (2000-2003) richtte zich op de effectiviteit en kosten/baten van bewegingsstimulering op de werkplek. In die tijd heeft zij tevens de postdoctorale opleiding voor epidemiologie gevolgd, leidend tot een registratie als Epidemioloog. Zij begon haar onderzoekscarrière bij TNO, gevolgd door de Universiteit van Queensland (Australië), waar zij onderzoek verrichtte op het terrein van bewegen op de werkplek. Daarna heeft zij als senior onderzoeker gewerkt bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam) (2000-2017), waar ze verschillende (promotie)onderzoeken leidde op het gebied van arbeid en gezondheidsbevordering. Vanaf 2010 werkt zij als onderzoeker en projectcoördinator bij het RIVM. Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan bij de Sociaal Economische Raad (SER Working Conditions Committee of the Social and Economic Council of the Netherlands (Working Conditions Committee of the Social and Economic Council of the Netherlands)) (2015/2016), waar ze heeft mee geschreven aan het advies over werken met een chronische ziekte, en was ze in de periode 2018-2020 secretaris van de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde.

Met haar onderzoek wil zij meer inzicht krijgen in de determinanten van de gezondheid van werkenden, te weten: de arbeidsomstandigheden en het leefstijlgedrag en zodoende bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van de werkende bevolking. Relevante onderzoeksvragen die op dit terrein naar voren komen zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de effecten van leefstijl en arbeidsomstandigheden op de gezondheid en inzetbaarheid van werkenden? Wat zijn effectieve strategieën ter bevordering van de gezondheid en preventie van (beroeps)ziekten van werkenden? Hoe bevorderen we de implementatie van effectieve maatregelen op de werkplek?

Karin Proper heeft meer dan 100 internationale wetenschappelijke peer-reviewed artikelen, publicaties in vakbladen en rapporten op het thema arbeid, leefstijl en gezondheid.

Expertisevelden

  • Epidemiologie
  • Gezond en veilig werken
  • Gezondheidsbevordering
  • Implementatieonderzoek

Contact

E-mail: info@rivm.nl