Op deze pagina staan de data en het rekenscript die het RIVM heeft gebruikt bij het bepalen van de  tijdelijke achtergrondwaarden voor PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten) en PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) in de Nederlandse bodem. 

Eind 2019 heeft het RIVM tijdelijke achtergrondwaarden gepubliceerd voor de stoffen PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten) en PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) in de Nederlandse bodem. De achtergrondwaarden zijn afgeleid op basis van gegevens van onder meer provincies, gemeenten en waterschappen. Deze meetgegevens komen uit eerder uitgevoerde bodemonderzoeken plekken waar de grond relatief schoon is, dus zonder direct vervuilende bron. De data en het rekenscript  zijn gebruikt voor de analyse van de binnengekomen gegevens en de bepaling van de achtergrondwaarden en zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de totstandkoming van de tijdelijke achtergrondwaarden. Om de scripts te kunnen gebruiken is kennis nodig van programmeren en bodemchemie.

Het rekenscript is opgesteld in het programma ‘R’. Het bevat verschillende methoden om de statistische verdeling van de gegevens te schatten. Op basis daarvan is het mogelijk een schatting van de achtergrondwaarde te maken. De output van het script is een PDF Portable Document Format (Portable Document Format)-bestand waarin tabellen, figuren en korte toelichtingen op de berekeningen staan. Om het rekenscript te kunnen gebruiken is een R-pakket met specifieke functies nodig.

Kaart met gegevens tijdelijke achtergrondwaarden

Vrijwel alle gegevens die zijn gebruikt voor de afleiding van de tijdelijke achtergrondwaarden zijn ook terug te vinden op een interactieve kaart in de Atlas Leefomgeving. Met deze kaart kunnen initiatiefnemers voor een bodemonderzoek bijvoorbeeld nagaan welke onderzoeken er in de omgeving al eerder hebben plaatsgevonden en wat daarvan de resultaten waren. Door op een punt in de kaart te klikken opent een tabel waarin de beschikbare resultaten voor de betreffende meetlocatie worden getoond. 

Het RIVM gaat de komende tijd door met het verzamelen van resultaten uit bodemonderzoeken naar PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen). Op basis van deze inventarisatie zal de kaart regelmatig worden bijgewerkt.