Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft risicogrenzen berekend voor PFOSperfluoroctaansulfonaten , PFOAperfluoro octanoic acid  en GenX in grond en bagger. Ook heeft het RIVM heeft een risicogrens berekend voor GenX en voor PFOAperfluoro octanoic acid in bodem en grondwater.

 

Algemene vragen en antwoorden over PFAS in grond en bagger

Lees hier de algemene vragen en antwoorden over PFAS in grond en bagger.

Algemene risicogrenzen PFOS, PFOA en GenX in grond en bagger

Bij concentraties PFOSperfluoroctaansulfonaten , PFOAperfluoro octanoic acid  en GenX die onder de risicogrenzen voor grond en bagger liggen voor de bodemgebruiksfuncties landbouw/natuur, wonen en industrie zijn de risico’s voor de mens en het ecosysteem aanvaardbaar.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met decentrale overheden aan een tijdelijk handelingsperspectief voor het toepassen van grond en baggerspecie, mede op basis van de risicogrenzen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . PFOSperfluoroctaansulfonaten, PFOAperfluoro octanoic acid en GenX behoren tot de zogenaamde Per- en PolyFluorAlkylStoffen (PFAS).

Vragen en antwoorden algemene risicogrenzen grond en bagger

Lees hier de vragen en antwoorden over de algemene risicogrenzen PFOSperfluoroctaansulfonaten, PFOAperfluoro octanoic acid en GenX voor grond en bagger

Risicogrenzen voor PFAS in landbouwgrond

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de risicogrenzen bepaald voor PFAS in grond die wordt gebruikt voor akkerbouw en veeteelt. Deze nieuwe risicogrenzen zijn bedoeld om overheden te helpen bij het maken van beleid over hergebruik van grond en bagger in landbouwgebieden.

Vragen en antwoorden risicogrenzen voor PFAS in landbouwgrond

Lees hier de vragen en antwoorden over de risicogrenzen voor PFAS in landbouwgrond.

Risicogrens GenX in bodem en grondwater

Overheden kunnen de risicogrens voor GenX in bodem en grondwater gebruiken om te bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn.

De risicogrens is 100 microgram per kilogram droge grond. De grens is berekend met behulp van een beperkte dataset en heeft daarom een voorlopige waarde. Overschrijding is indicatief voor ernstige verontreiniging van de bodem.

Risicogrenzen PFOA in grond en grondwater

In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu risicogrenzen voor PFOAperfluoro octanoic acid in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn.