PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door fabrieksemissies en incidenten, zijn PFAS in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere, meestal in lage concentraties, in de bodem,  in bagger en in het grondwater.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft risicogrenzen berekend voor PFOSperfluoroctaansulfonaten , PFOAperfluoro octanoic acid  en GenX in grond en bagger.

Ook werkt het RIVM op dit moment aan een beeld van de concentraties van PFAS in de Nederlandse bodem en het grondwater. Dit gebeurt door metingen uit te voeren in grond. Daarnaast worden gegevens uit onderzoeken door derden verzameld. Heeft u metingen van PFAS in bodem, regionale baggerspecie en/of grondwater en wilt u deze met ons delen ten behoeve van het landsdekkend beeld PFAS, dan kunt u deze aanbieden op het emailadres PFAS@rivm.nl. De richtlijn 'aanleveren gegevens ten behoeve van landsdekkend beeld PFAS' geeft meer informatie over het aanleverformaat en het soort gegevens waar het om gaat.

Algemene vragen en antwoorden over PFAS in grond en bagger

Lees hier de algemene vragen en antwoorden over PFAS in grond en bagger.

Risicogrenzen PFOS, PFOA en GenX in grond en bagger

Bij concentraties PFOSperfluoroctaansulfonaten , PFOAperfluoro octanoic acid  en GenX die onder de risicogrenzen voor grond en bagger liggen voor de bodemgebruiksfuncties landbouw/natuur, wonen en industrie zijn de risico’s voor de mens en het ecosysteem aanvaardbaar.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een Tijdelijk Handelingkader vastgesteld voor het toepassen van grond en baggerspecie, mede op basis van de risicogrenzen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

Vragen en antwoorden risicogrenzen grond en bagger

Lees hier de vragen en antwoorden over de risicogrenzen voor PFOSperfluoroctaansulfonaten, PFOAperfluoro octanoic acid en GenX in grond en bagger.

Risicogrenzen voor PFAS in landbouwgrond

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de risicogrenzen bepaald voor PFAS in grond die wordt gebruikt voor akkerbouw en veeteelt. Deze nieuwe risicogrenzen zijn bedoeld om overheden te helpen bij het maken van beleid over hergebruik van grond en bagger in landbouwgebieden.

Vragen en antwoorden risicogrenzen voor PFAS in landbouwgrond

Lees hier de vragen en antwoorden over de risicogrenzen voor PFAS in landbouwgrond.

Risicogrens GenX in bodem en grondwater

Overheden kunnen de risicogrens voor GenX in bodem en grondwater gebruiken om te bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn.

De risicogrens is 100 microgram per kilogram droge grond. De grens is berekend met behulp van een beperkte dataset en heeft daarom een voorlopige waarde. Overschrijding is indicatief voor ernstige verontreiniging van de bodem.

Risicogrenzen PFOA in grond en grondwater

In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu risicogrenzen voor PFOAperfluoro octanoic acid in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn.