PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn in veel producten toegepast. Door het gebruik van deze producten, door fabrieksemissies en incidenten, zijn PFAS in het milieu terechtgekomen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar PFAS in de bodem, in bagger en grondwater in Nederland.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu brengt in kaart wat de concentraties PFAS in de Nederlandse bodem en het grondwater zijn. Dit doen we door metingen uit te voeren. Dat gebeurt op ongeveer 100 relatief schone locaties in Nederland. Daar nemen we monsters van de bovenste laag van de grond en de diepere lagen.

Tijdelijke achtergrondwaarden voor PFAS in de Nederlandse bodem

Vooruitlopend op het onderzoek naar de concentratie PFAS in de Nederlandse bodem en het bepalen van achtergrondwaarden voor PFAS heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in 2019 op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tijdelijke achtergrondwaarden bepaald voor PFOSperfluoroctaansulfonaten en PFOAperfluoro octanoic acid.

Risicogrenzen PFOS, PFOA en GenX in grond en bagger

Bij concentraties PFOSperfluoroctaansulfonaten , PFOAperfluoro octanoic acid  en GenX die onder de risicogrenzen voor grond en bagger liggen voor de bodemgebruiksfuncties landbouw/natuur, wonen en industrie zijn de risico’s voor de mens en het ecosysteem aanvaardbaar.

Risicogrenzen voor PFAS in landbouwgrond

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de risicogrenzen bepaald voor PFAS in grond die wordt gebruikt voor akkerbouw en veeteelt. Deze nieuwe risicogrenzen zijn bedoeld om overheden te helpen bij het maken van beleid over hergebruik van grond en bagger in landbouwgebieden.

Risicogrens GenX in bodem en grondwater

Overheden kunnen de risicogrens voor GenX in bodem en grondwater gebruiken om te bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. De risicogrens is 100 microgram per kilogram droge grond. De grens is berekend met behulp van een beperkte dataset en heeft daarom een voorlopige waarde. Overschrijding is indicatief voor ernstige verontreiniging van de bodem.

Risicogrenzen PFOA in grond en grondwater

In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu risicogrenzen voor PFOAperfluoro octanoic acid in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn.