Verkenning Arbeid en Gezondheid (S/133019) Proper, dr. K.I. (Karin)

Inleiding en motivatie

Werken is gezond, maar niet altijd en voor iedereen. De ziektelast door ongunstige
arbeidsomstandigheden wordt geschat op 5% van de totale ziektelast. Het RIVM zet zich in
voor een gezonde bevolking in een gezonde omgeving. Voor tweederde van de Nederlanders in de leeftijd van 15-75 jaar is de werkplek de omgeving waarin zij veel tijd doorbrengen. Sinds 2007 voert het RIVM in opdracht van het Ministerie van SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) een programma uit op het terrein van Arbeid & Gezondheid. Dit kennisprogramma raakt aan diverse kennisgebieden van het RIVM. Invulling van het programma is echter versnipperd en biedt onvoldoende ruimte voor kennisopbouw en -integratie om te kunnen anticiperen op vraagstukken over Arbeid & Gezondheid. Dit is onder meer vermeld in de RIVM visie Arbeid & Gezondheid (mei 2017), waarin voorstellen voor een inhoudelijke koers uiteen zijn gezet. Deze visie is tot stand gekomen in samenwerking tussen RIVM collega’s van de verschillende domeinen. Om de beoogde koers te kunnen varen en
ambities te kunnen realiseren, is een breder draagvlak en samenwerking nodig, d.w.z. met
kennisontwikkelaars (universiteiten en hogescholen), kennisimplementoren (sectoren,
ministerie en inspectie) en kennisgebruikers (Arbo)professionals).

Doel(en)

Het doel van deze programmeringsstudie is het opstarten van de uitvoering van de RIVM
visie Arbeid & Gezondheid. In het bijzonder inventariseren we:
1. de maatschappelijke vraagstukken op Arbeid & Gezondheid;
2. vorm en mogelijkheden van een gezamenlijk kennisplatform Arbeid & Gezondheid;
3. de inhoudelijke richting (kennisagenda) op Arbeid & Gezondheid;
4. de niche die het RIVM op dit terrein kan opvullen, en de plan van aanpak hiertoe.

Strategische en innovatieve aspecten

- Integratie van de verschillende disciplines. We werken samen met de verschillende
disciplines binnen het RIVM en bedden sociaalwetenschappelijke kennis in op het
thema Arbeid & Gezondheid.
- Het ten uitvoer brengen van het RIVM speerpunt ‘midden in de maatschappij’.
- Door het leveren van kennis op actuele en toekomstige thema’s van Arbeid &
Gezondheid draagt het RIVM bij aan een gezonde werkzame bevolking in een gezonde
omgeving, en aan het RIVM doel van 2 extra gezonde levensjaren.

Verwachte resultaten en producten

‐ Kennisplatform in oprichting.
‐ Breed gedragen kennisagenda Arbeid & Gezondheid en de rol van het RIVM hierin.
‐ Rapport.

Beoogd vervolg

Het RIVM ontwikkelt fundamentele en toegepaste wetenschappelijke kennis op het gebied
van Arbeid & Gezondheid en vertaalt dit naar beleid en praktijk. We hebben:
‐ Strategisch Programma RIVM, waarin we – domein-overstijgend – kennis ontwikkelen
op actuele en toekomstige relevante vraagstukken op Arbeid & Gezondheid.
‐ Kennisplatform Arbeid & Gezondheid, waarin we met andere kennisinstituten en
beleid- en praktijkorganisaties samenwerken en kennis delen.
‐ Capacity building. We hebben wetenschappelijke experts in huis, en sluiten onze
kennis aan bij vraagstukken vanuit beleid en praktijk.