Verkenning Medische Hulpmiddelen (S/132011) Hoebert, mw. dr. J.M. (Joelle)

Aanleiding en motivatie

De huidige (maatschappelijke) discussie rond de veiligheid van medische hulpmiddelen, de ontwikkelingen in het veld van de medische technologie en het beperkte zicht op de kosten en kosteneffectiviteit van medische hulpmiddelen, bieden een duidelijk ‘window of opportunity’ voor het RIVM om haar nationale positie te versterken en internationaal een grotere rol te gaan spelen. Daartoe wil het RIVM haar (inter)nationale positie in dit snel ontwikkelende veld bepalen, en een helder beeld krijgen van activiteiten die versterkt moeten worden om ook in de toekomst haar kennis en advies functie in dit dynamische veld te kunnen vervullen. Dit ook in relatie tot twee recent gestarte nieuwe opdrachten namelijk het ‘meldpunt en expertisecentrum bijwerkingen implantaten’, en de positionering van RIVM als Europees Expert lab voor hoog risico medische hulpmiddelen.

Doel(en) en onderzoeksvragen

Er zullen twee verkenningen worden uitgevoerd, waarbij de één zich richt op veiligheidsrisico’s en de andere op de gezondheidseconomie van hoog risico implantaten, met als doel om te bepalen op welke onderdelen geïnvesteerd moet worden, waar kennishiaten zijn en welke samenwerking met externe partners nodig is om de nieuwe RIVM taken goed te vervullen.

Aanpak en methoden

De uitkomsten van dit project zullen inzicht geven in waar het RIVM zich in de toekomst op zou moeten richten. Het is dient dus voornamelijk een strategisch doel.

Verwachte resultaten en geplande producten

Verkenning naar veiligheidsrisico’s

Position paper waarin de volgende vragen worden beantwoord:
• Waar liggen kennishiaten bij ontwikkeling van relevante testsystemen/strategieën om veiligheid van medische hulpmiddelen vast te stellen?
• Waar moet de focus van toekomstig onderzoek op het gebied van de medische hulpmiddelen op het RIVM liggen om de meest relevante hiaten te vullen?

Verkenning naar gezondheidseconomie

• Eventueel een artikel in een Nederlandstalig tijdschrift (bijv. NTVG of Medisch Contact).
• Korte rapportage met daarin een beschrijving van gezondheidseffecten en kosten die samenhangen met een casus, beschrijving van criteria waar toekomstige economische evaluaties aan moeten voldoen en suggesties voor verder onderzoek met onderwerpen die van belang zijn om uit te werken in een volledige kosteneffectiviteitsanalyse.

Beoogd vervolg

De resultaten van dit kleine project zullen gebruikt worden om nieuwe samenwerkingen te starten en, waar mogelijk, met nieuwe partners aanvullende financieringsbronnen te zoeken voor het verder versterken van de positie van het RIVM in het veld van de hoog risico implantaten.