Redactioneel

Lees meer

Algemeen

Comité Risicobeoordeling adviseert EC European Commission (European Commission): titaniumdioxide verdacht kankerverwekkend bij inademing

Naar verwachting besluit de Europese Commissie in het voorjaar van 2018 om titaniumdioxide te classificeren als “verdacht kankerverwekkend (categorie 2) bij inademing”, ongeacht de deeltjesgrootte. De wetenschappelijke discussie over de mogelijke kankerverwekkende effecten van titaniumdioxide na inhalatie is nog volop bezig. De onduidelijkheid over de eventuele gezondheidseffecten van titaniumdioxide bij de mens, de mechanismen die hierbij een rol spelen, en de mogelijke bezorgdheid hierover bij het publiek, vragen om aanvullende gegevens en analyses.
Lees meer

Europese projecten leveren beleidsrelevante methoden, kennis en data

De Europese projecten NANoREG en ProSafe hebben veel bruikbare gegevens over nanomaterialen  opgeleverd, met name voor testen en beoordelen van mogelijke risico’s. Nieuwe internationale projecten bouwen voort op deze schat aan gedetailleerde gegevens. Uit de ProSafe-aanbevelingen blijkt dat zowel beleidsmakers als wetenschappers aan de slag moeten om het potentieel van de data en kennis van NANoREG goed te benutten en te implementeren in regelgeving.
Lees meer

ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) lanceert de online ‘European Union Observatory for Nanomaterials’

Nederland heeft samen met een aantal andere Europese landen gevraagd om een Europees registratiesysteem voor nanomaterialen. In plaats daarvan besloot de Europese Commissie tot oprichting van een ?Europees Observatory for Nanomaterials’ (EUON European Union Observatory for Nanomaterials (European Union Observatory for Nanomaterials)). Door het ontbreken van verplichte registratie en het ontbreken van specifieke productkenmerken in de informatie verwacht KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano dat zonder extra inspanningen de bijdrage van de EUON aan vermindering van de onzekerheid over de veiligheid van nanomaterialen dan ook klein zal zijn.
Lees meer

Veilige innovaties met grafeen

Grafeen is een nanomateriaal met veel potentiele toepassingsmogelijkheden. De wetenschappelijke en commerciële interesse is dan ook groot. De EU Europese Unie (Europese Unie) investeert 1 miljard euro in een onderzoeksprogramma om grafeen van het laboratorium naar toepassing te brengen. KIR-nano vindt het van groot belang dat beschikbare informatie over veiligheid van grafeen op de juiste manier naar buiten wordt gebracht, zodat het al in een vroeg stadium in het innovatieproces wordt meegenomen.
Lees meer

Consument en voeding

‘Functional foods’: Nano-ijzer voor toevoeging aan levensmiddelen

IJzertekort bij mensen is wereldwijd een probleem. Door toevoeging van ijzer aan voedingsmiddelen kan dit tekort worden aangevuld. Uit recent onderzoek blijkt de toepassing van nano-ijzer hiervoor veelbelovend. Wel is meer onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van nano-ijzer bij de mens nodig, voordat toepassing van nano-ijzer op brede schaal in voedingsmiddelen kan worden toegelaten.
Lees meer

Nieuw nanodeeltje als uv ultraviolet (ultraviolet)-filter in zonnebrandcrème?

Onderzoekers ontwikkelden een kunstmatige nanovorm van melanine met dezelfde eigenschappen als natuurlijke melanine. Het onderzoek richtte zich op toepassing in behandeling van huidaandoeningen, maar in verschillende media werd ook een mogelijke toepassing als natuurlijke uv-filter in zonnebrandcrème gepresenteerd. Of het daarvoor ook geschikt is, is nog niet onderzocht. Ook eventuele milieueffecten zijn in het onderzoek nog niet meegenomen.
Lees meer

Overzicht Informatie nodig voor tijdige en veilige beoordeling van nano-ingrediënten in cosmetica

Er worden steeds meer nanomaterialen gebruikt in cosmetica. Deze worden vooraf altijd beoordeeld op veiligheid. Adequate beoordeling van een product is afhankelijk van de beschikbaarheid van goede data. De Europese Commissie heeft daarom in een checklist vastgelegd welke informatie minimaal aangeleverd moet worden om tot tijdige en betrouwbare risicobeoordeling te kunnen komen. Of de checklist voldoende handvatten geeft voor een efficiënter en sneller beoordelingsproces zal de toekomst uit moeten wijzen.
Lees meer

Gezondheid

Nanodeeltjes kunnen vanuit de longen in het bloed terecht komen

Onderzoek naar inademing van nanogouddeeltjes toont aan dat deze in de wanden van bloedvaten terecht kunnen komen. Hoe kleiner de deeltjes, hoe makkelijker ze in het bloed terecht kunnen komen. Het is aannemelijk dat hart- en vaatziekten daardoor kunnen verergeren.
Lees meer

Medische toepassingen

Trends in ontwikkeling en toepassing van nanogeneesmiddelen in de Verenigde Staten

De Amerikaanse overheid houdt sinds de jaren 70 de toepassing van nanomaterialen in geneesmiddelen bij in een databank. Daaruit blijkt dat het aantal aanvragen en markttoelatingen in deze periode gelijk is gebleven. Het RIVM onderzocht de situatie in Europa. Hier komt hetzelfde beeld uit naar voren.
Lees meer

Milieu

Potentie van nano-ijzer voor bodemsanering

Nano-ijzer is geschikt voor toepassing in de sanering van vervuilde gronden en het onderliggende grondwater. Bij deze toepassing van nanodeeltjes komen de deeltjes per definitie in het milieu terecht. Daarom is ook aandacht nodig voor het gedrag en de eventuele effecten van de gebruikte nanodeeltjes. Dit was het onderwerp van een recent afgerond EU-project: NanoRem. Recent is ook de toepasbaarheid van nano-ijzer voor de zuivering van met olie verontreinigd water experimenteel aangetoond.
Lees meer

Regelgeving

ECHA publiceert nieuwe aanpassingen REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)-Guidance voor nanomaterialen

ECHA heeft vijf documenten gepubliceerd om Registranten te helpen bij het opstellen van hun REACH-dossiers voor nanomaterialen. Het RIVM waardeert de daadkracht van ECHA. De Guidances zijn een belangrijke stap voorwaarts in het omgaan met nanomaterialen in REACH, maar tonen ook aan dat aanpassing van de REACH-Bijlagen noodzakelijk is om een eind te maken aan de onzekerheid over het registreren van nanomaterialen onder REACH en de onzekerheid over het veilig gebruik van deze materialen. Ook het trage proces rond herziening van de definitie van nanomaterialen draagt bij aan een aanhoudende onzekerheid over het reguleren van het veilig gebruik van deze materialen.
Lees meer

Uitspraak ECHA’s Kamer van Beroep in besluit stofevaluatie silica

De Kamer van Beroep van ECHA heeft 4 van de 5 door het lidstatencomité van ECHA gestelde vereisten voor het aanleveren van gegevens van synthetisch amorf silica (SAS) verworpen. Het verzoek voor een 90-dagen toxiciteitsstudie met inhalatieblootstelling aan vier vormen van pyrogeen SAS is gebleven. Het besluit toont aan dat de huidige REACH-Verordening tekortschiet voor nanomaterialen.
Lees meer