Op verzoek van het Ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft het RIVM verschillende berekeningen over piekbelasters uitgevoerd en gecontroleerd. Ten eerste berekende het RIVM wat de depositie is van de 2% bedrijven met de grootste depositiebijdrage op de kwetsbaarste natuurgebieden. Ten tweede controleerde het RIVM berekeningen over het mogelijke effect van piekbelasters. 

Effect piekbelasters

Het secretariaat van de heer Remkes vroeg aan het Ministerie van LNV om een notitie over het mogelijk effect van piekbelasters. Het RIVM vergeleek op verzoek van LNV de cijfers in deze notitie met haar eigen berekeningen. De cijfers bleken in grote lijnen overeen te komen. Het RIVM merkt wel op dat de uitkomst van de berekeningen geheel afhankelijk zijn van de gekozen beleidsuitgangspunten, zoals wel/geen afkapgrens van 25 kilometer. De resultaten van RIVM’s narekening zijn op 11 oktober jl. aan LNV opgeleverd in deze notitie: MIL-2022-0125 Controleren berekeningen piekbelasters voor notitie aan secretariaat Remkes

Aantal bedrijven met 2% grootste bijdrage

Eén van de mogelijke definities voor piekbelasters is de 2% van de landbouw- en industriële bedrijven die het meest bijdragen aan de totale stikstofdepositie per Natura 2000-gebied. Op verzoek van LNV berekende het RIVM in september de stikstofbelasting van deze definitie van piekbelasters. De resultaten van deze berekeningen staan in twee spreadsheets met het aantal bedrijven per Natura 2000-gebied: Top2% aantal bedrijven NEMA en Top2% aantal bedrijven RVO

In een notitie d.d. 19 oktober MIL-2022-0042 Indicatie 2% belasters landbouw en industrie per aandachtsgebied (actualisatie) verklaart het RIVM deze berekeningen en uitkomsten. Ook geeft het RIVM in die notitie nadrukkelijk aan dat de gegevens alleen geschikt zijn om een indicatie geven. De RIVM-data zijn namelijk niet precies genoeg om individuele bedrijven aan te wijzen of daarmee een lijst samen te stellen. Voor de volledigheid: de berekeningen zijn de geüpdatete versie van een notitie die LNV op 9 september jl. ontving, namelijk MIL-2022-0042 Indicatie 2% belasters landbouw en industrie per aandachtsgebied en bijbehorende lijst.

Op een rij

Het proces zag er als volgt uit:

Datum

Actie

Stuk

Opmerking

24 augustus

LNV verzoekt het RIVM om een analyse rond de top 2%-belasters per aandachtsgebied.

Plan van Aanpak aanleveren piekbelasters aan LNV (Adviesvraag 22-070)

 

9 september

RIVM levert notitie over de top-2% belasters per aandachtsgebied op.

MIL Milieukwaliteit (Milieukwaliteit)-2022-0042 Indicatie 2% belasters landbouw en industrie per aandachtgebied

Top 2% depositievracht aantal bedrijven Per N2K 20220909.xls

Op basis van RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)-cijfers

21 september

LNV verzoekt RIVM om controleberekeningen notitie LNV/Financiën t.b.v. secretariaat Remkes.

Plan van Aanpak controleberekening LNV (Adviesvraag 22-097)

 

29 september

RIVM geeft aan de cijfers uit een concept-analyse van LNV en FIN ten behoeve van het secretariaat van Remkes te herkennen.  Naar aanleiding van een reguliere kwaliteitscontrole besluit RIVM tot een aanpassing van de eigen berekeningen, en kondigt actualisatie aan, mede op basis van NEMA-dataset*, die beter aansluit bij FIN-berekeningen en een nauwkeuriger beeld geeft.

Herziening tabel 2 van notitie aan Remkes, waarvan het origineel was opgesteld door LNV

Op basis van RVO-cijfers

30 september

LNV stuurt ambtelijke notitie aan secretariaat Remkes

 

 

11 oktober

RIVM levert notitie met controleberekening op

MIL-2022-0125 Controleren berekeningen piekbelasters voor notitie aan de commissie Remkes

Zowel NEMA als RVO-getallen

19 oktober

RIVM levert geactualiseerde versie van notitie met analyse van de top2% per aandachtsgebied op.

MIL-2022-0042 Indicatie 2% belasters landbouw en industrie per aandachtgebied  (actualisatie)

Top2% aantal bedrijven NEMA.xls

Top2% aantal bedrijven RVO.xls (actualisatie)

Zowel NEMA als RVO-getallen