Nationale Adviesgroep Cabinelucht

De Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) informeert sinds 2015 alle stakeholders over de voortgang van Europese onderzoeken naar de kwaliteit van cabinelucht van vliegtuigen. Ook adviseert de NAC de minister van IenWInfrastructuur en Waterstaat over de wenselijkheid van extra onderzoek. Onder voorzitterschap van Pieter Jan Biesheuvel heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving tot en met 2019 de adviesgroep begeleid. In 2020 heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het secretariaat van de adviesgroep overgenomen en is Meiltje de Groot als voorzitter benoemd.

In de NAC zitten vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en onderzoeksinstituten. Vertegenwoordigers vanuit de ministeries van IenW en SZWSociale zaken en werkgelegenheid zijn waarnemend lid. Een aantal keer per jaar komt de NAC bij elkaar.

De toenmalige staatssecretaris van IenMInfrastructuur en Milieu heeft de NAC ingesteld, omdat ze waarde hechte aan de volledigheid van informatie over de voortgang van lopende onderzoeken richting alle stakeholders. Ook wilde zij dat stakeholders de mogelijkheid hebben om nieuwe ontwikkelingen te agenderen.

Log hier in als NAC-lid

Het secretariaat van de NAC is te bereiken via nac@rivm.nl.