16 mei 2022

De NAC brengt de vierde rapportage uit aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze rapportage beschrijft de voortgang en activiteiten van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) voor het jaar 2021.

01 december 2021

Start van een meerjarig onderzoeksproject van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ( EASA het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart)) naar een beoordeling van de lange termijn effecten van vervuilingen in de vliegtuigcabine lucht.  Het onderzoek binnen dit project wordt uitgevoerd door een internationaal consortium, waarin het RIVM participeert. 

12 november 2021

Publicatie van het conclusiedocument van het Europees Chemicaliënagentschap ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) over de stofevaluatie van TCP. Het RIVM evalueerde TCP Tricresylfosfaat (Tricresylfosfaat) binnen de stoffenwetgeving REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals). Dit heeft geleid tot nieuwe informatie van de fabrikanten/importeurs van TCP en een aangepaste risicoschatting.

28 oktober 2021

Het eindrapport van het FACTS project is door de opdrachtgever DG directeur-generaal (directeur-generaal) MOVE gepubliceerd op the FACTS website.

25 februari 2021

De NAC brengt de derde rapportage uit aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze rapportage beschrijft de voortgang en activiteiten van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) voor het jaar 2020.

8 januari 2018

De NAC brengt de tweede jaarrapportage uit aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. In dit rapport is een overzicht gegeven van de Europese onderzoeken naar de kwaliteit van de cabinelucht, inclusief aandachtspunten geformuleerd door de NAC.

16 februari 2017

Publicatie van het onderzoek van EASA. In deze studie is de chemische samenstelling van oliedampen bepaald. Er zijn aanwijzingen dat de oliedampen nadelige effecten zouden kunnen hebben op de activiteit van zenuwcellen. Ook is er gezocht naar verklaringen voor de grote diversiteit in het voorkomen van klachten en type klachten bij mensen. De resultaten dienen als input voor het grootschalige vervolgonderzoek dat 30 december 2016 gestart is.

30 december 2016

Start van een meerjarig onderzoeksproject van het Directoraat Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie (DG MOVE) naar de kwaliteit van cabinelucht in grote commerciële vliegtuigen. Het onderzoek binnen dit project wordt uitgevoerd door een internationaal consortium, waarin het RIVM participeert. Er wordt onder andere onderzoek gedaan door het nabootsen van verontreinigingen van cabinelucht om de chemische samenstelling van deze verontreinigingen te bepalen. Ook wordt gekeken naar de opzet van een methode om risico’s te beoordelen, ter ondersteuning van de besluitvorming met betrekking tot de kwaliteit van cabinelucht.

26 juli 2016

Publicatie van het besluit van het Europees Chemicaliënagentschap ECHA over de stofevaluatie van TCP. Het RIVM evalueerde TCP binnen de stoffenwetgeving REACH. Dit heeft geleid tot een besluit van ECHA , voorgesteld door Nederland en akkoord bevonden door het lidstatencomité, waarin verdere informatie geëist wordt van de fabrikanten/importeurs van TCP. De informatie dient uiterlijk 2 augustus 2018 beschikbaar te zijn.

10 mei 2016

De NAC brengt de eerste jaarrapportage uit aan de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit rapport is een overzicht gegeven van de Europese onderzoeken naar de kwaliteit van de cabinelucht, inclusief aandachtspunten geformuleerd door de NAC. De NAC benadrukt in haar rapportage het belang van de samenhang van deze onderzoeken, ook al verschillen deze in diverse opzichten van elkaar.

11 november 2015

Het RIVM gaat, in opdracht van EASA, in samenwerking met TNO, de Universiteit van Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek doen naar chemische stoffen in vliegtuigoliedampen en de schadelijke effecten hiervan. Dit betreft een kleinschalig onderzoek waarin tot in een beperkte mate de schadelijkheid bepaald kan worden in een laboratoriumomgeving. De resultaten dienen als input voor een groter vervolg onderzoek.

2 juni 2015

De Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) wordt opgericht door toenmalig staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van  I&M Ministerie van Infrastructuur & Milieu (Ministerie van Infrastructuur & Milieu). Deze adviesgroep bestaat uit betrokken stakeholders. De NAC is opgericht om te adviseren over ontwikkelingen (waaronder nieuw onderzoek) die relevant kunnen zijn voor de gekozen strategie, de wenselijkheid van additioneel (internationaal) onderzoek en de Nederlandse inbreng in de Europese onderzoekstrajecten. Ook het RIVM maakt deel uit van de NAC. Een van de Europese onderzoekstrajecten is een werkgroep van de CEN (Europese commissie voor standaardisering). Deze werkgroep zal zich de komende jaren richten op het ontwikkelen van een Europese norm of set aan normen voor de kwaliteit van cabinelucht van vliegtuigen. RIVM maakt deel uit van deze werkgroep. 

Link naar de Kamerbrief van toenmalig minister Mansveld over de oprichting van de NAC

25 juni 2014

Het RIVM publiceert de eerste rapportage over chemische stoffen in cabines van vliegtuigen. Het rapport beschrijft een analyse van de zaken die het moeilijk maken om een direct verband te leggen tussen de waargenomen gezondheidsklachten en de oorzaak van deze klachten. Er is ingegaan op TCP als mogelijke oorzaak, waarbij is gekeken naar de effecten die TCP kan veroorzaken, bij welke concentraties dat gebeurt, welke blootstelling er aan TCP is en welke mogelijke verschillen in gevoeligheid er bij mensen zijn. Ook is ingegaan op metingen van TCP in vliegtuigen, zoals door TNO voor de  KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) is uitgevoerd.

24 juli 2013

Het RIVM geeft een reactie op de brief van Mansveld met daarin een voorstel voor een aanpak via twee sporen: via de geëigende REACH procedures en daarnaast in een dialoog met stakeholders uit de luchtvaartsector.

4 juli 2013

Het RIVM start een onderzoek naar chemische stoffen in vliegtuigen, op verzoek van toenmalig staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.