Wijzigingen en aanvullingen op richtlijnen en draaiboeken van het RIVM

content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 23, nummer 7, september 2012

Herzien

Q-koorts

De bijlage Beleid bij een Q-koortspositief bedrijf is geheel herzien naar aanleiding van de veranderde epidemiologie in Nederland en is in lijn met de meest actuele veterinaire maatregelen.

Tetanus

In paragraaf 8.1.2. Postexpositieprofylaxe is de maximale toedieningstermijn van tetanusimmunoglobuline verlengd van 2 naar 3 weken omdat bij 90% van de patiënten een incubatietijd van maximaal 3 weken is aangetoond. In de literatuurlijst zijn 2 artikelen toegevoegd.

Groep A-streptokokkeninfecties

  • In meerdere paragrafen zijn tekstuele verhelderingen aangebracht om te benadrukken dat profylaxe alleen zinvol wordt geacht bij streptococcal toxic shock syndrome ( STSS streptokokken toxisch shocksyndroom (streptokokken toxisch shocksyndroom)) en fasciitis necroticans.
  • Bijlage 2 beschrijft de Centers for Disease Control and Prevention ( CDC Centers for Disease Control and Prevention (Centers for Disease Control and Prevention)) criteria (onderschreven door Nederlandse deskundigen) om de diagnose STSS te stellen.
  • Paragraaf 9.4 en bijlage 3 geven aan welke antibiotica de voorkeur hebben in specifieke situaties 

Calicivirusinfectie

Paragraaf 3. Diagnostiek is herzien door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie ( NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)).

Erythema infectiosum

Paragraaf 3. Diagnostiek is herzien door de NVMM.

Tularemie

Paragraaf 3. Diagnostiek is herzien door de NVMM.

Hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)

Paragraaf 3. Diagnostiek is herzien door de NVMM.

Hoofdluis

In de richtlijn is de informatie over LouseBuster aangepast.

Japanse encefalitis

In de richtlijn is informatie toegevoegd over de toediening van het vaccin lxiaro bij kinderen onder de 18.

Leptospirose

Per 1 september 2012 biedt het Leptospirose Referentie Centrum van het Koninklijk Instituut voor de Tropen een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction) aan voor de leptospirosediagnostiek. Uitleg is hierover opgenomen in de paragraaf diagnostiek.

Test je kennis van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen

Doe nu de quiz over: Hepatitis C Een eerdere quiz gemist? Kijk op http://cibquiz.nl/ Voor alle richtlijnen ga naar http://www.rivm.nl/Onderwerpen/ Ziekten_Aandoeningen


 

Chlamydia abortus deskundigenberaad

Op 10 juli jl. was een deskundigenberaad over Chlamydia abortus, een verwekker die bij kleine herkauwers en bij de mens abortus kan veroorzaken. Chlamydia abortus is tot nu toe ongeveer 30 keer bij mensen gevonden. Aanleiding voor het deskundigenberaad was een signaal van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Tijdens een eenmalig seroprevalentieonderzoek werd vastgesteld dat Chlamydia abortus wijdverspreid voorkomt bij Nederlandse melkgeiten- en melkschapenbedrijven. De deelnemers aan het beraad waren unaniem van mening dat, alhoewel Chlamydia abortus op dit moment een verwaarloosbaar klein risico vormt voor de algemene bevolking het wel een risico vormt voor zwangere vrouwen die direct contact hebben met besmettelijke dieren. De risicogroepen zullen worden geïnformeerd over hygiënemaatregelen om besmetting te voorkomen. Ook zal de complexe diagnostiek van Chlamydia abortus met de betrokken beroepsgroepen onder de loep worden genomen en waar mogelijk verbeterd.

Naar het volledige verslag en nieuwsbericht