Een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) wordt uitgenodigd voor een afstemmingsoverleg over MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) in een ziekenhuis. Er is MRSA gekweekt uit een steenpuist van een man wiens kind in het ziekenhuis is opgenomen. Het kind ligt in isolatie na een stamceltransplantatie. Omdat introductie en transmissie van MRSA moet worden voorkomen, moeten gezinsgenoten van het kind en de gezinsgenoten van het kamergenootje van het kind worden gescreend en zo nodig behandeld voor MRSA. Het infectieziektepreventieteam van het ziekenhuis ziet hier een rol voor de GGD omdat alle betrokken gezinsleden van beide kinderen buiten het ziekenhuis verblijven in een Ronald McDonaldhuis.

content

Auteur(s): E. Fanoy

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 6, juni 2013

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-beleid in een notendop

Staphylococcus aureus is een belangrijke verwekker van nosocomiale infecties. Ongeveer 20% van de postoperatieve wondinfecties en de primaire sepsis wordt door S. aureus veroorzaakt. (1) Bij gezonde mensen in de open bevolking leidt dragerschap meestal niet tot een infectie of er ontstaan infecties van milde aard. Omdat bekend is dat S. aureus vooral in ziekenhuizen ernstige infecties kunnen geven, die in geval van meticillineresistente S. aureus (MRSA) bovendien moeilijk te behandelen zijn, is in Nederland beleid ontwikkeld om introductie en transmissie van MRSA te minimaliseren (search-and- destroybeleid). Het search-and-destroybeleid is gericht op patiënten en medewerkers van ziekenhuizen.

Beleid hoe om te gaan met MRSA buiten het ziekenhuis staat beschreven in de richtlijn Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)). (2) Hierin staat dat er een indicatie voor eradicatiebehandeling en contactonderzoek is als de patiënt zelf of zijn gezinsleden de MRSA in het ziekenhuis kunnen introduceren omdat zij daar veelvuldig komen.

In bovenvermelde casus is eradicatiebehandeling van de MRSA-positieve persoon sterkt te overwegen om besmetting van zijn kind en verdere transmissie in het ziekenhuis te voorkomen. De eradicatiebehandeling en de daaraan gekoppelde kweekprocedures vergen expertise over MRSA en een nauwgezette coördinatie en begeleiding.

Wat kan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) doen?

Er is hier geen strikte taakafbakening wie wat doet. Volgens de LCI-richtlijn zou de regiefunctie bij een patiënt met een MRSA-infectie buiten het ziekenhuis bij de huisarts liggen, maar de betrokkenheid van het ziekenhuis en de bijzondere gezinssituatie in het Ronald McDonaldhuis pleiten in dit geval meer voor begeleiding door ziekenhuis of GGD.

De GGD zou een rol kunnen vervullen in voorlichting , motivatie en therapietrouw. Tot slot ligt hier voor de GGD een mooie kans om de banden met het infectieziektepreventieteam van het ziekenhuis aan te halen en zich in te spannen om een evenwichtige taakverdeling te realiseren.

Auteurs

T. Oomen, R. de Groot, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven

Correspondentie

Ton.Oomen@rivm.nl

Literatuur

  1. Prezies, Referentiecijfers maart 2007 t/m maart 2012: Prevalentieonderzoek PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) – versie: Oktober 2012
  2. LCI-richtlijn Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA,