RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Concentraties stikstofdioxide gedaald

Publicatiedatum: 11 juni 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Metingen van stikstofdioxide geven aan dat concentraties in 2013 lager waren dan in de jaren ervoor. Als gekeken wordt naar de metingen in drukke straten, dan wordt op dit moment op één derde van de meetlocaties van RIVM, GGD-Amsterdam en DCMR niet voldaan aan de Europese stikstofdioxidenorm, die volgend jaar van kracht wordt. Vorig jaar was dat nog op ongeveer de helft van deze locaties.

Nederland heeft uitstel tot 2015 om te voldoen aan de norm van 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter lucht. Uit metingen blijkt dat in heel Nederland de concentratie stikstofdioxide in de lucht geleidelijk afneemt.

De concentraties stikstofdioxide voor 2015 die door het RIVM zijn berekend, zijn op de meeste locaties lager dan vorig jaar was geraamd. Toch blijven er een aantal probleemgebieden bestaan waarin de verwachte concentraties hoger zijn dan vorig jaar geraamd, vooral in de regio’s Rotterdam en Den Haag.

De norm zal daarom naar verwachting in Rotterdam en Den Haag op méér plekken worden overschreden dan eerder werd ingeschat. In Utrecht en Amsterdam zijn er volgend jaar volgens de berekeningen minder overschrijdingen dan eerder werd gedacht.

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Deze week is de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit verbeterd en vernieuwd. De berekeningswijze voor de actuele uurlijkse luchtkwaliteitskaarten is herzien. Op de kaarten zijn nu de stedelijke bijdragen beter zichtbaar en beter vergelijkbaar met metingen in deze gebieden.

Compendium voor de Leefomgeving

Op de website Compendium voor de Leefomgeving is informatie over fijn stof en stikstofdioxide recent vernieuwd. Op deze website staat informatie over de concentraties, de gezondheidseffecten en beleidsmaatregelen met betrekking tot luchtverontreiniging.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Concentraties stikstofdioxide gedaald

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu