Asielzoekers en infectieziekterisico

In de afgelopen maanden hebben meer mensen asiel in Nederland en in andere landen in Europa aangevraagd dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Zij vluchten voor oorlogen in het Midden-Oosten en in Afrika. Deze asielzoekers worden in Nederland opgevangen in verschillende opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en in tijdelijke opvanglocaties van gemeentes. Om voor goede opvang te zorgen worden veel professionals maar ook vrijwilligers ingezet. Deze pagina geeft informatie over de risico’s van infectieziekten bij het opvangen van asielzoekers voor het algemeen publiek en voor vrijwilligers die betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers.

Een deel van de asielzoekers komt uit gebieden waar de gezondheidszorg niet goed functioneert. Ook is de gezondheidstoestand van de asielzoekers door de vaak lange, vermoeiende reis niet optimaal. Daarom is het belangrijk de gezondheid van de asielzoekers goed in de gaten te houden. Toch is de kans op import van infectieziekten door asielzoekers klein. Omdat de infectieziektebestrijding in Nederland goed is georganiseerd is het risico op verdere verspreiding van dergelijke ziekten onder de Nederlandse bevolking gering. 

Werken in de asielzoekersopvang

Op dit moment zijn er veel mensen betrokken bij de opvang van asielzoekers. Naast mensen die verantwoordelijk zijn voor directe opvang en administratieve processen, werken er ook zorgverleners (bijv. van GGD’en, Gezondheiscentrum Asielzoekers en ziekenhuizen). Ook werken er mensen als vrijwilliger in de opvang. De informatie op deze pagina is bedoeld voor iedereen die op opvanglocaties met asielzoekers in aanraking komt. In de vragen en antwoorden staat informatie over de risico’s op infectieziekten en hoe hier mee om te gaan.

In welke voorzieningen worden asielzoekers momenteel opgevangen?

 • Noodopvang: hallen en locaties voor paviljoens voor de duur van zes tot twaalf maanden met een opvangcapaciteit voor tussen de 300 en 600+ bewoners. Bij voorkeur in de directe nabijheid van een mogelijke tijdelijke of reguliere opvanglocatie.
 • Tijdelijke opvang: Recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties waarvan de exploitatie deels door de verhurende eigenaar wordt gevoerd. Dit voor de duur van één tot twee jaar met een opvangcapaciteit van 300 tot 800+ bewoners.
 • Reguliere opvang: Een asielzoekerscentrum (AZC) dat door het COA wordt geëxploiteerd voor een termijn vanaf twee jaar met een opvangcapaciteit van 300 tot 1500+ personen. Bij deze termijnen kan het COA investeren en is een financieel verantwoorde exploitatie mogelijk die voldoet aan ons politiek gedragen plan van eisen.

Informatie over andere organisaties

Er zijn veel verschillende organisaties betrokken bij de opvang van asielzoekers. Hieronder staat een (niet volledig) overzicht. Dit overzicht zal worden aangevuld als daar aanleiding voor is.

Opvang 

 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

  COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding (en uitstroom) van asielzoekers in Nederland.
 • Vluchtelingenwerk Nederland

  VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
 • Rode Kruis  

  Het Nederlandse Rode Kruis maakt deel uit van het grootste humanitaire netwerk ter wereld: de internationale Rode Kruis-beweging. Het Rode Kruis coördineert op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de giften en andere acties voor vluchtelingen in Nederland.

Gezondheidszorg in de opvang

 • Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA)

  Het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) organiseert de eerstelijns huisartsenzorg voor asielzoekers op COA-opvanglocaties.
 • Menzis COA Administratie (MCA) 

  MCA is verantwoordelijk voor de landelijke inkoop en het contracteren van de medische zorg voor asielzoekers. Via de website van MCA en via de telefonische helpdesk worden zorgaanbieders zoveel mogelijk geïnformeerd en ondersteund bij alle facetten van de zorg voor asielzoekers.

Publieke gezondheidszorg

 
 • GGD GHOR Nederland

  GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de in totaal 25 Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) in Nederland. De GGD’en zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers in de COA-opvanglocaties. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de Jeugdgezondheidszorg, tbc-screening, tbc-preventie en tbc-bestrijding. Tevens zijn de GGD’en verantwoordelijk voor de infectieziektebestrijding, infectieziektepreventie en gezondheidsbevordering. Op www.ggdghor.nl vindt u een overzicht van alle 25 GGD'en in Nederland, met hun contactgegevens. 
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

  Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM voert de landelijke regie over de infectieziektebestrijding en onderhoud de internationale contacten hierover. Dat betekent dat bij grote (landelijke) uitbraken de coördinatie van en communicatie over de bestrijding in handen is van het CIb. Deze activiteiten sluiten aan op de lokale en regionale infectieziektebestrijding die wordt uitgevoerd door de GGD.
 • De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP)

  DVP van het RIVM coördineert de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). DVP registreert toegediende vaccinaties in het kader van het RVP,  levert het vaccin en betaalt de toediening, ook wat asielzoekerskinderen betreft. Daarnaast wordt informatie en advies gegeven over vaccinaties op individueel niveau. 
 • Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV)

  Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft als doel het ontwikkelen, coördineren en afstemmen van een landelijk eenduidig en praktisch beleid op het gebied van de technische hygiënezorg. Dit doet zij door richtlijnen te ontwikkelen, als vraagbaak en communicatiekanaal te fungeren en door voorlichtingsmaterialen en aanverwante zaken te ontwikkelen. Deze richtlijnen zijn voor een deel ook van toepassing voor asielzoekerscentra. De LCHV heeft een specifieke checklist voor noodopvang ontwikkeld. Deze checklist is ter beschikking gesteld aan de GGD’en in Nederland.
 • Pharos: Expertisecentrum gezondheidsverschillen

  Pharos ondersteunt landelijke en lokale partijen met kennis en expertise bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden en bij het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van (preventieve) gezondheidszorg voor asielzoekers en vluchtelingen. Pharos werkt hierin samen met gemeenten, professionals, landelijke en lokale partijen in de zorg, patiënten- en migranten organisaties en verzekeraars. Huisarts-migrant.nl is een onderdeel van Pharos en informeert huisartsen en verpleegkundigen over veel voorkomende ziekten bij migranten en aspecten van de zorg (zoals omgaan met taal- en cultuurverschillen) (www.huisarts-migrant.nl ).
 • KNCV Tuberculosefonds

  KNCV Tuberculosefonds is de belangrijkste organisatie die zich al ruim honderd jaar inzet voor het terugdringen van tuberculose in Nederland en in de wereld. KNCV Tuberculosefonds is een toonaangevend internationaal kennis- en expertisecentrum voor tbc-bestrijding. In Nederland ondersteunt KNCV Tuberculosefonds de tbc-bestrijding door te zorgen voor: de evaluatie van screeningsprogramma's (surveillance), de ondersteuning van het professionele overleg (CPT), coördinatie en advisering.

 

Home / Onderwerpen / A / Asielzoekers en infectieziekterisico

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu