Nanotechnologie

Nanotechnologie maakt het werken met materialen van hele kleine afmetingen mogelijk. Materie kan bij afmetingen op nanometer -schaal bijzondere eigenschappen krijgen. Niet-geleidende stoffen worden geleidend, ondoorzichtige materialen transparant. Nanotechnologie kent vele toepassingsgebieden, van consumentenproducten tot medische toepassingen en van energiebronnen tot waterzuivering en biedt daardoor maatschappelijke en economische kansen. Over de risicos is nog weinig bekend.

Zicht op risico’s

Om meer zicht op de risico’s te krijgen doet het RIVM onderzoek en brengt kennis bij elkaar. Met deze kennis kunnen bestaande wettelijke kaders die toezien op de veiligheid van stoffen en producten met nanotechnologie worden verbeterd. Het RIVM zoekt mee naar nieuwe manieren om de risico’s van nanomaterialen te beoordelen en verstrekt onafhankelijke, betrouwbare informatie.

KIR-nano

In 2007 is het Kennis-en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie opgericht (KIR-nano ). Het is het centrale punt binnen het RIVM waar kennisinstituten, overheden en brancheorganisaties terecht kunnen met vragen over de risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu. KIR-nano brengt kennis- en onderzoeksvelden bij elkaar en vertaalt de resultaten daarvan naar beleid en het algemeen publiek. Ook is KIR-nano vertegenwoordigd in nationale en internationale fora over nanotechnologie.

Oog voor kansen

Aansluitend bij het overheidsbeleid om nanotechnologie te stimuleren, heeft het RIVM ook oog voor de maatschappelijke en economische voordelen ervan. Daarom gaat het RIVM zich de komende jaren inspannen om kennis en expertise over risico’s en regelgevende kaders beschikbaar te stellen als ondersteuning van innovatieve ontwikkelingen. Tegelijkertijd maakt dit voor KIR-nano duidelijk aan welke kennis in de praktijk het de meeste behoefte is. Om de onafhankelijkheid te waarborgen wordt de kennis en expertise van het RIVM niet gebruikt om specifieke producten te ontwikkelen.

 

Home / Onderwerpen / N / Nanotechnologie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu