Doelstelling en Organisatie

Wat willen we met dit meetnet bereiken en wie doet wat?

 Foto van heide met bosrand

Doelstelling

Het meetnet volgt de kwaliteit van de bovenste meter van het grondwater onder natuurgebieden (bos en heide) op zandgronden. In deze gebieden is de aanvoer via de lucht de belangrijkste bron van verzurende en vermestende stoffen. Deze aanvoer leidt tot verontreiniging van het grondwater. Bovendien is het vermogen van zandgronden om effecten van verzuring te neutraliseren beperkt. Daarom zijn de effecten van atmosferische depositie op de grondwaterkwaliteit en de effecten van emissiebeperkende maatregelen het duidelijkst meetbaar in natuurgebieden op zandgrond.

De doelstellingen van het meetnet zijn:

  • Het vaststellen van veranderingen in de grondwaterkwaliteit van natuurgebieden (bos en heide) op zandgrond;
  • Het beschrijven en verklaren van de kwaliteit en de veranderingen in relatie met milieudruk (atmosferische emissies) en beleidsmaatregelen (emissie-beperkende maatregelen).

Het internationale beleidskader waarin luchtverontreinigingen worden teruggedrongen, is de ‘Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP)’ .

Organisatie

Het RIVM voert voor het TrendMeetnet Verzuring verschillende taken uit, zoals de bemonstering, de analyses en de rapportage.
De opdrachtgever van het TrendMeetnet Verzuring is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Home / Onderwerpen / T / TrendMeetnet Verzuring / Doelstelling en Organisatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu