Het afgelopen half jaar zijn aanpassingen aangebracht in de volgende LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen:

Brucellose

De paragraaf Diagnostiek is vernieuwd door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)).

Ebola

Gezien de actualiteit wordt de richtlijn Virale hemorragische koorts Filovirussen (ebola, marburg) regelmatig (tekstueel en inhoudelijk) bijgewerkt. De richtlijn heeft diverse bijlagen gericht op de praktijk:

 • Triagestandaard, ontwikkeld door het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap en AmbulanceZorg Nederland, voor telefonische en fysieke triage, bestaande uit:
 • Bijlage 1 Voorblad triagestandaarden
 • Bijlage 1a Triagestandaard Huisartsenzorg telefonisch
 • Bijlage 1b Triagestandaard Huisartsenzorg fysiek
 • Bijlage 1c Triagestandaard Ambulancezorg telefonisch
 • Bijlage 1d Triagestandaard Ambulancezorg fysiek
 • Bijlage 1e Triagestandaard SEH Spoedeisende Hulp (Spoedeisende Hulp) fysiek
 • Bijlage 2 Beoordelingscriteria en casusclassificatie
 • Bijlage 3 Monitoring contacten
 • Bijlage 4 Praktische uitwerking vervoer (verdachte) ebola-/marburgpatient
 • Bijlage 5 Ebola PEP en vroegbehandeling
 • Bijlage 6 Diagnostiek
 • Bijlage 7 Schoonmaakprotocol woning patiënt
 • Bijlage 8 Werkwijze bij overleden patiënt

De richtlijn Virale hemorrhagische koortsen voor ziekenhuizen van de Werkgroep InfectiePreventie (WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)) is uitgebreid met aanvullend advies over ebola. Ook is een conceptrichtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen opgesteld.

Verder is de Informatiestandaard Infectiezieken (ISI) Ebola, marburg opgesteld.

Gonorroe

Er staat een nieuwe quiz online: de infectieziektequiz over gonorroe.

Groep A-streptokokken

In paragraaf 9.4 Profylaxe is de maximumdosis antibioticum per dag voor kinderen toegevoegd.

Hepatitis C

Nieuw (en nog in concept) is de Handreiking opsporing & herevaluatie van ooit gediagnosticeerden met chronische hepatitis B en C. Dit document is geschreven naar aanleiding van een expertmeeting over hepatitiszorg op 26 april 2014. Daar is door verschillende veldpartijen het commitment uitgesproken voor de opsporing en herevaluatie van ooit gediagnosticeerden. De doelstellingen van die GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-activiteit zijn de preventie complicaties gerelateerd aan chronische hepatitis B en C en het beperken van de transmissie van hepatitis B en C en zodoende nieuwe hepatitispatiënten voorkomen.

Hoofdluis

In de richtlijn werd tot heden XTLuis als antihoofdluismiddel op basis van dimeticon aangeraden omdat dit als geneesmiddel is geregistreerd. We raden nu geen specifiek middel meer aan: alle middelen op basis van dimeticon kunnen worden gebruikt.

Legionellose

Paragraaf 10.2 Inschakelen van instanties is geactualiseerd. Ook de informatie op de onderwerppagina is aangepast.

Lyme(arbeid en Lyme)

Deze multidisciplinaire richtlijn is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM (RIBM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)). De richtlijn Arbeid en lymeziekte geldt als aanvulling op de CBO Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg (Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg)-richtlijn uit 2013 en heeft tot doel:

 • het arbeids- en verzekeringsgeneeskundig handelen te uniformeren;
 • interdisciplinaire samenwerking tussen alle ‘arbostakeholders’ te optimaliseren.

De richtlijn richt zich op de gewenste aanpak in het kader van de preventie, de verzuimbegeleiding en de re-integratie van lymeziekte bij werkenden. Aan de richtlijn Lymeziekte zijn arboparagrafen toegevoegd.

Leptospirose

Paragraaf 9.1 Bronopsporing is verduidelijkt.

Meningokokken-meningitis en -sepsis

In paragraaf 9.4 Profylaxe is verduidelijkt wie precies contacten zijn die voor profylaxe in aanmerking komen. Verder is verduidelijkt waarom toediening van profylaxe tot 4 weken nadat de diagnose gesteld is zinvol is.

Paratyfus

De richtlijn is geactualiseerd op de volgende punten:

 • mortaliteit;
 • verspreiding;
 • asymptomatische kolonisatie;
 • voorkomen in Nederland;
 • behandeling.

Prikaccidenten

In deze richtlijn is de termijn waarbinnen brononderzoek gedaan moet worden bij een laagrisico aangepast. Bij een laagrisico-incident wordt bij voorkeur binnen 24 uur bij de bron HBsAG bepaald, maar bij een prikaccident op bijvoorbeeld vrijdagavond kan gewacht worden tot maandagochtend. Bij Stap 8 Voorlichting en preventie van verdere verspreiding is de vergoedingsregeling voor immunisatie opnieuw beschreven.

Q-koorts

In de richtlijn zijn de meldingscriteria aangepast:
Elke persoon met ten minste 1 van de volgende 3 symptomen:

 • koorts;
 • pneumonie;
 • hepatitis.

en ten minste 1 van de volgende 3 laboratoriumcriteria:

 • aantonen van een seroconversie of viervoudige of grotere stijging van de IgG Immunoglobulin G (Immunoglobulin G)-antistoftiter tegen C. burnetii in een serumpaar (sera afgenomen in de acute fase en de herstelfase met een tussenpoos van 2 of meer weken) door middel van de indirecte immunofluorescentie of complementbindingsreactie (CBR complementbindingsreactie (complementbindingsreactie));
 • aanwezigheid van IgM immuunglobuline M (immuunglobuline M)-antistoffen tegen fase II van C. burnetii;
 • aantonen van C. burnetii (door middel van PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction) of kweek) in bloed(compartimenten) waaronder serum of in respiratoir materiaal (NB is niet meldingsplichtig bij aanwijzingen voor chronische Q-koorts).

Tetanus

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van een huisarts is aan paragraaf 9.3 Profylaxe: de handelswijze bij postexpositie-profylaxe bij personen met een onbekende immuunstatus, het termijn van toediening van de boostervaccinatie en het termijn tot het bereiken van optimale titers na boostervaccinatie, als bijlage toegevoegd het stroomschema Tetanusvaccinatie bij wonden.

Tuberculose

De gehele richtlijn is geactualiseerd en is geaccepteerd door de Commissie Praktische Tuberculosebestrijding van het KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) Tuberculosefonds. Ook de richtlijnen Tuberculosescreeningsbeleid ziekenhuizen en Tuberculose bron- en contactonderzoek zijn vernieuwd.

Waterpokken en gordelroos

Het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI Landelijk Overleg Infectieziekten (Landelijk Overleg Infectieziekten)) heeft de richtlijn in september vastgesteld. De richtlijn is een LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-vertaling en bewerking van de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) uit 2010, maar doorliep de vaste commentaarroutes langs deskundigen en meelezers.