Antibioticaresistentie ( ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie)) is een bedreiging voor de volksgezondheid. Om ons hier tegen te beschermen, moeten we weten hoe vaak en waar Bijzonder Resistente Micro Organismen ( BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen)) voorkomen en welke trends zich daarin voordoen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzamelt en analyseert deze gegevens systematisch. Dit noemen we surveillance. Voor deze surveillance en het voorkomen van verspreiding van resistentie is het van belang dat medisch microbiologische laboratoria ( MML medisch microbiologisch laboratorium (medisch microbiologisch laboratorium)’s) met het RIVM gegevens uitwisselen. Op basis hiervan kunnen zorgverleners in een vroeg stadium maatregelen nemen om besmetting bij meer mensen te voorkomen. Laboratoria kunnen informatie sneller en beter delen wanneer de codering eenduidig is, zoals bij Eenheid van Taal. Bovendien is deze methode minder arbeidsintensief.

Doe mee met Eenheid van Taal in ABR

Antibioticaresistentie – ABR – is een bedreiging voor de volksgezondheid.
Om ons hiertegen te beschermen, moeten we weten hoe vaak en waar Bijzonder Resistente Micro Organismen voorkomen en welke trends er zijn.
Daarom wisselen laboratoria en het RIVM data met elkaar uit. Het RIVM analyseert dit systematisch. Dat kan nog sneller en beter als de codering eenduidig is, zoals bij Eenheid van Taal.
De Nederlandse Labcodeset is een gestandaardiseerde labcodelijst. Voor antibioticaresistentie is er een codelijst vastgesteld in samenwerking met een aantal laboratoria. Deze codelijst bestaat uit laboratoriumcodes voor materialen, antibiotica en micro-organismen. Aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek kunnen hiermee eenduidig en digitaal uitgewisseld worden.
Het is duidelijk dat als je ervoor zorgt dat die data uniform en makkelijk kunnen worden aangeleverd, dat je er uiteindelijk allemaal voordeel van hebt.
Het wordt kwalitatief beter, minder fout gevoelig en tijdsbesparend.
Voor de implementatie van Eenheid van Taal in ABR, vertaal je de eigen labcodes één keer naar de codes van de Nederlandse Labcodeset. Een nieuw informatiesysteem inrichten is dus niet nodig.
Om mee te kunnen doen, stel je een eigen projectteam samen. Je krijgt tijdens de implementatie ondersteuning van het landelijk projectteam.
Als jouw laboratorium in 2019 aansluit, ontvang je een vast bedrag als vergoeding voor de implementatiekosten.
Tegen labs die nu nog twijfelen zou ik zeggen dat het belangrijk is om nu in te stappen. En ik denk dat dit project de opmaat is naar veel meer eenheid van taal, en een veel breder gebruik van de Nederlandse lapcodes set in de communicatie. Niet alleen met het RIVM maar ook tussen Laboratoria’s onderling.
Commununicatie met je huisarts, met een specialist in het ziekenhuis die gebruik zullen maken met deze eenheid van communicatie.
Ik denk dat ieder lab mee zal moeten doen.
Heb je interesse om mee te doen? Stuur dan een mail naar abr@rivm.nl

Alle MML medisch microbiologisch laboratorium (medisch microbiologisch laboratorium)’s zouden deze labcodeset moeten gebruiken. Het maakt de communicatie tussen laboratoria echt makkelijker. Met de Nederlandse Labcodeset ben je klaar voor de toekomst!

Leo Smeets, medisch microbioloog Reinier Haga. (Koploper bij de invoering van Eenheid van Taal in ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie))

Nieuwe labcodeset: Eenheid van Taal

De Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie ( NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)), Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nationaal ICT instituut in de Zorg) en het RIVM hebben, samen met een aantal laboratoria, voor Eenheid van Taal een gestandaardiseerde labcodelijst ontwikkeld: de Nederlandse Labcodeset. Deze Nederlandse Labcodeset bevat laboratoriumcodes (zoals bloed, infecties en micro-organismen) die bedoeld zijn voor de digitale uitwisseling van gegevens tussen laboratoriumspecialisten, zorgverleners en onderzoekers van instellingen voor de volksgezondheid in Nederland. Met deze Eenheid van Taal in de labcodeset kunnen aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek in Nederland eenduidig uitgewisseld worden.

Het Informatieberaad Zorg erkent sinds januari 2019 de Nederlandse Labcodeset als een belangrijke bouwsteen voor informatie-uitwisseling in het zorgstelsel. ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie) is het eerste onderdeel waarbij laboratoria en het RIVM structureel gebruik maken van de Nederlandse Labcodeset. Wanneer alle laboratoria zijn aangesloten op Eenheid van Taal in ABR, ontstaan mogelijkheden om op andere terreinen gebruik te maken van de Nederlandse Labcodeset. Zoals voor de aanvragen van huisartsen of voor het uitbesteden van onderzoek aan andere laboratoria. Om met Eenheid van Taal in ABR te werken, hoeven laboratoria alleen de codes in hun systeem naar de Nederlandse Labcodeset te vertalen. Het is dus niet nodig om het hele laboratorium informatie systeem opnieuw in te richten.

Eenheid van Taal in ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie) is noodzakelijk. Je hebt het écht nodig om goed inzicht te krijgen voor het nemen van de juiste maatregelen.

Marc Bonten, UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht. (Deelnemer pilotfase Eenheid van Taal in ABR)

Sluit nu aan bij Eenheid van Taal

Eenheid van Taal in ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie) werkt, want 4 laboratoria leveren al volgens de nieuwe wijze structureel informatie aan voor de ABR surveillance. Inmiddels volgen 27 laboratoria hun voorbeeld; in totaal dus 31 laboratoria die meedoen met het project. Eind van dit jaar verwachten we dat er 10 MML medisch microbiologisch laboratorium (medisch microbiologisch laboratorium)’s operationeel zijn. Volgend jaar loopt dat aantal op. In 2020 is de laatste mogelijkheid om een vergoeding te krijgen voor aansluiting op Eenheid van Taal in ABR. Wil je dat jouw MML daar ook bij hoort?

Voordelen van Eenheid van Taal

Binnen Eenheid van Taal in ABR lopen 2 trajecten: Lab2lab en Lab2publichealth. Beide berichten zijn een onderdeel van de informatiestandaard Labuitwisseling van Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nationaal ICT instituut in de Zorg) en bieden voordelen voor een MML wanneer het is aangesloten bij Eenheid van Taal in ABR.

Lab2lab

 • Verbeteren elektronische uitwisseling tussen labs
 • Efficiëntere werkwijze
 • Betere samenwerking

MML’s wisselen bij uitbesteding van onderzoeken onderling berichten uit via een Lab2lab koppeling. Zo worden bijvoorbeeld typeringen voor MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus ) en CPE Carbapenamse-producerende enterobacteriaceae (Carbapenamse-producerende enterobacteriaceae) aangevraagd bij het laboratorium van het RIVM. Hierbij maken laboratoria gebruik van eigen codes die zij zelf moeten vertalen. Dit is niet meer nodig bij aansluiting op Eenheid van Taal. De aangesloten MML’s maken gebruik van de Nederlandse Labcodeset en een gestandaardiseerde Lab2lab koppeling. Laboratoria kunnen deze koppeling gebruiken voor de onderlinge berichtenuitwisseling. Gegevens hoeven niet langer handmatig overgetypt te worden, waarmee de kans op fouten en de hieruit volgende herstelacties worden verminderd. Dit maakt de samenwerking tussen de MML’s gemakkelijker.

Lab2publichealth

 • Verbeterde elektronische uitwisseling tussen laboratoria en RIVM-systemen
 • Verminderde foutgevoeligheid
 • Sneller inzicht in voorkomen van ABR
 • Sneller maatregelen nemen

Met Lab2publichealth worden uitslagen van antimicrobiële gevoeligheidsbepalingen dagelijks (in plaats van maandelijks) op een gestandaardiseerde en geautomatiseerde wijze verstuurd aan het RIVM. Dit verkleint de kans op fouten en gegevens worden sneller teruggekoppeld. Veranderingen in de epidemiologie zijn hierdoor eerder inzichtelijk. Op basis hiervan kunnen zorgprofessionals en beleidsmakers (lokaal, regionaal en landelijk) tijdig maatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen.

Eenheid van Taal implementeren

Met de implementatie van Eenheid van Taal vertaalt een laboratorium de eigen voor ABR gebruikte labcodes één keer naar de codes van de Nederlandse Labcodeset. Een nieuw informatiesysteem inrichten is dus niet nodig. De laboratoria krijgen het advies om een projectteam samen te stellen met een (arts)-microbioloog, applicatiebeheerder en projectcoördinator. Tijdens de implementatie word je ondersteund door het landelijke projectteam. Je ontvangt informatie, tips en templates. Ook kun je voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen en krijg je ondersteuning bij de vertaling van de labcodes. Er vindt nauwe afstemming plaats tussen het MML, het landelijke projectteam en de leveranciers over voortgang en planning.

Infographic implementatie Eenheid van Taal

In 2017 zijn 6 laboratoria gestart met een pilot EvT in ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie). Waarvan 5 labs nu operationeel zijn. Zij zijn nu in staat om dagelijks de surveillancegegevens uit het Laboratorium Informatie Mangagement Systeem ( LIMS Laboratory information management system (Laboratory information management system)) automatisch naar het landelijk systeem bij het RIVM te sturen. Het 6e pilot-lab wordt dit jaar operationeel.

Pilotlabs

 • Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • RLM Dordrecht/Gorinchem
 • CBSL Hilversum
 • St. Antonius
 • Diakonessenhuis
 • Saltro

Nadat de pilot in 2018 succesvol werd afgerond, zijn er aan het einde van dat jaar nog eens 8 MML medisch microbiologisch laboratorium (medisch microbiologisch laboratorium)’s gestart. Zij fungeren als koplopers voor de landelijke invoering.

Koploperlabs

 • ETZ
 • GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam
 • JBZ Jeroen Bosch Ziekenhuis (Jeroen Bosch Ziekenhuis)
 • Labmicta
 • Reinier Haga
 • Streeklab Haarlem
 • UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Maastricht