Het RIVM heeft een aantal activiteiten waarmee het antibioticagebruik en het aantal infecties met resistente bacteriën in kaart worden gebracht.

Surveillance van resistentie binnen ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR (RIVM en NVvM)

Binnen ISIS-AR wordt samen met verschillende partners gekeken hoe vaak  zowel gewone als bijzonder resistente micro-organismen voorkomen.

Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem Antibiotica Resistentie

Surveillance van antibioticagebruik

Het RIVM onderzoekt op verschillende manieren het antibioticagebruik zowel binnen als buiten zorginstellingen. De gegevens worden jaarlijks gepubliceerd in NethMap Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands (Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands).

Surveillance van zorggerelateerde infecties

Door hun kwetsbare populatie komen infecties met resistente bacteriën in ziekenhuizen en verpleeghuizen regelmatig voor. Deze zorggerelateerde infecties brengt het RIVM in kaart via

Surveillance antibioticumresistentie en gebruik in de veehouderij

Het RIVM verzamelt gegevens over zoönotische bacteriën vanuit de humane surveillance. Hiermee levert het jaarlijks een bijdrage aan de MARAN Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands (Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands) rapportage.

Signalering uitbraken binnen zorginstellingen

Om de signalering van uitbraken van zorginfecties, de beoordeling van incidenten en ondersteuning van bestrijding te coördineren is het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR Signaleringsoverleg Zorginstellingen / Antimicrobiële Resistentie (Signaleringsoverleg Zorginstellingen / Antimicrobiële Resistentie)) opgericht.

Lees verder