Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een aantal activiteiten waarmee het antibioticagebruik en het aantal infecties met resistente bacteriën in kaart worden gebracht.

Surveillance van resistentie binnen ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance-AR attack rate (RIVM en NVvM)

Binnen ISIS-AR wordt samen met verschillende partners gekeken hoe vaak  zowel gewone als bijzonder resistente micro-organismen voorkomen.

Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem Antibiotica Resistentie

Surveillance van antibioticumgebruik

Het RIVM onderzoekt op verschillende manieren het antibioticagebruik zowel binnen als buiten zorginstellingen. De gegevens worden jaarlijks gepubliceerd in Nethmap.

NETHMAP MARAN 2018

Surveillance van zorggerelateerde infecties

Door hun kwetsbare populatie komen infecties met resistente bacteriën in ziekenhuizen en verpleeghuizen regelmatig voor. Deze zorggerelateerde infecties brengt het RIVM in kaart via

Surveillance antibioticumresistentie en gebruik in de veehouderij

Het RIVM verzamelt gegevens over zoönotische bacteriën vanuit de humane surveillance. Hiermee levert het jaarlijks een bijdrage aan de MARAN Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands rapportage.

NETHMAP MARAN 2018

Signalering uitbraken binnen zorginstellingen

Om de signalering van uitbraken van zorginfecties, de beoordeling van incidenten en ondersteuning van bestrijding te coördineren is het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie) opgericht.

Lees verder