Naast het grootschalig vragenlijstonderzoek met longitudinaal design worden er voor het trendonderzoek ten behoeve van het Dashboard coronavirus ook driewekelijks een (landelijk en regionaal) representatieve steekproef getrokken uit de Nederlandse bevolking. Tussen 5 en 11 januari heeft hiervoor de zesde meting plaatsgevonden. Mensen zijn gevraagd naar naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels die gelden in Nederland vanwege de corona-pandemie. In onderstaande rapportage wordt verslag gedaan van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige meting. Over het algemeen zijn de veranderingen klein.

Resultaten van de zevende meting zullen begin februari worden gepubliceerd.

Naleving van de gedragsregels

Figuur 1 geeft een beeld van de naleving van, en het draagvlak voor de basis gedragsregels . 

grafiek verandering gedragsregels 20210119

Figuur 1: Ontwikkeling van naleving en draagvlak voor de basis gedragsregels (rood: significante afname; groen: significante toename; geel: geen significante toe- of afname).

De linker figuur toont dat in de laatste meetronde (5-11 januari) de naleving van de gedragsregels varieert van 32,3% voor vaak handen wassen tot 98,3% voor het dragen van een mondkapje in het ov. .  

Vaak handen wassen is de gedragsregel waarvan de minste deelnemers aangeven dat ze deze de afgelopen week hebben nageleefd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat is gevraagd naar minimaal 10 keer handen wassen per dag. Uit het grootschalig cohort onderzoek van de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Corona Gedragsunit blijkt dat wanneer men in een situatie belandt waarin je je handen behoort te wassen, dit in gemiddeld 77% van de gevallen lukt. Dit is dus een andere maat.

Ook geven deelnemers aan dat ze de gedragsregels die gelden wanneer ze klachten hebben minder goed naleven. Van de mensen met klachten blijft 49,5% thuis en 50,0% van de mensen laat zich testen bij klachten die volgens de deelnemers niet toe te schrijven zijn aan een onderliggende aandoening.

Ontwikkeling van de naleving

De linker figuur geeft ook de ontwikkeling van de naleving tussen de laatste (5-11 januari) en de voorlaatste meting (15-21 december). Ten opzichte van de vorige meting zijn er drie gedragsregels die een toename laten zien die statistisch significant is (groene lijn). De verschillen zijn echter klein: Van deze drie laat het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes de grootste toename zien (3 procentpunt). Ten opzichte van ronde 2 (20 – 26 oktober) is er voor deze maatregel sprake van een stijging van 25 procentpunt. Een mogelijk verklaring voor deze stijging is dat deze regel vanaf 1 december is aangepast. Vanaf deze datum is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. 

Van twee gedragsregels is de naleving significant afgenomen. Het aantal mensen dat op één dag niet meer dan twee bezoekers heeft ontvangen is gedaald met 6 procentpunt en vaak handen wassen is met 2,5 procentpunt gedaald. 

Draagvlak voor de gedragsregels

In de rechter figuur is te zien dat voor negen van de tien gedragsregels het draagvlak onder de bevolking minimaal 80% is. Er is één opvallende uitzondering en dat is het maximaal aantal mensen dat thuis op bezoek mag komen. Ten opzichte van ronde 5 laat deze regel wel een significante stijging zien van 68,5% naar 71,1%. In ronde 5 zagen we ook een algemene stijging van het draagvlak. Daar is in ronde 6 echter geen sprake van. Bij twee van de tien gedragsregels laat figuur 1 een daling zien, die significant is (rode lijn). Vermijd drukke plekken is afgenomen van 95,6% naar 94,6% en handen wassen van 89% naar 87,7%; weer bescheiden veranderingen dus.

Verschillen in draagvlak naar leeftijd

Het draagvlak voor de verschillende regels neemt toe met de leeftijd; hoe ouder mensen zijn hoe hoger ook het draagvlak (zie figuur 2).

Het verschil in draagvlak tussen de leeftijdscategorieën is voor de gedragsregels: draag een mondkapje in publieke binnenruimtes en ontvang niet meer dan het maximum toegestane aantal bezoekers thuis het grootst; Voor de andere gedragsregels is de variatie in draagvlak tussen de verschillende leeftijdscategorieën minder.

Draagvlak gedragsregels naar leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Figuur 2: Verschil in draagvlak voor de diverse gedragsregels tussen leeftijdscategorieën

Verschillen in naleving naar leeftijd

Zien we bij draagvlak voor alle gedragsregels eenzelfde trend naar leeftijd (draagvlak neemt toe met de leeftijd), bij naleving zien we meer variatie. Bij 1,5 meter afstand houden en vermijd drukke plekken zien we eenzelfde patroon als bij het draagvlak: hoe ouder mensen zijn, hoe meer mensen de gedragsregels zeggen na te naleven.

Het omgekeerde zien we echter bij thuisblijven bij klachten, laten testen bij klachten en bij hoesten en niezen in de elleboog; de naleving van deze drie regels is juist het hoogst bij de jongste leeftijdscategorieën. De andere 5 gedragsregels hangen minder duidelijk samen met leeftijd.

naleving gedragsregels naar leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Figuur 3: Verschil in naleving voor de diverse gedragsregels tussen leeftijdscategorieën

Verschillen per regio

Van de tien basis gedragsregels zijn er zeven als kaart met een regionale uitsplitsing beschikbaar op het dashboard coronavirus van de Rijksoverheid. Van de andere drie gedragsregels is de steekproefgrootte niet toereikend voor regionale uitsplitsing wegens te weinig waarnemingen voor een betrouwbaar kaartbeeld. Het betreft: 1) thuisblijven bij klachten, 2) laten testen bij klachten en 3) het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Slechts een beperkt aantal mensen is namelijk in zo’n situatie geweest (d.w.z. men had klachten of men heeft gereisd met het openbaar vervoer). 

Van de andere zeven gedragsregels zijn zowel kaarten over de naleving als over draagvlak beschikbaar. De variatie tussen de regio’s verschilt per gedragsregel.  De minimale en maximale waarden en ook het verschil hiertussen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Naleving Min(%) Max(%) Verschil(%)
Draagt een mondkapje in publieke binnenruimtes 79,3 91,4 12,1
Hoest en niest in de elleboog 57,3 69,6 12,3
Houdt 1,5 meter afstand 60,3 70,8 10,5
Ontvangt niet meer dan het voorgeschreven aantal bezoekers thuis 87,0 95,2 8,2
Vermijdt drukke plekken 69,6 83,9 14,3
Wast vaak de handen (>10 keer per dag) 27,7 37,2 9,5
Werkt (volledig) thuis 65,1 79,2 14,1
Draagvlak Min(%) Max(%) Verschil(%)
Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes 75,7 89,3 10,7
Hoest en nies in de elleboog 85,5 96,3 10,8
Houd 1,5 meter afstand 88,7 96,4 7,7
Ontvang niet meer dan het voorgeschreven aantal bezoekers thuis 61,6 74,7 13,1
Vermijd drukke plekken 92,0 97,9 5,9
Was vaak de handen (>10 keer per dag) 85,5 92,5 7
Werk (volledig) thuis 82,9 91,4 8,5

De regionale variatie bij naleving en draagvlak varieert tussen 7,9% en 17,6%. Bij naleving heeft het vermijden van drukke plekken en thuiswerken de grootste variatie (14,3% en 14,1%). Vermijden van drukke plekken bij draagvlak laat juist kleinere verschillen tussen regio’s zien. Figuur 2a en 2b toont de regionale verschillen voor vermijden van drukke plekken voor naleving en gedrag.

Voor draagvlak laat de gedragsregel ontvangt niet meer dan het voorgeschreven aantal bezoekers de grootste variatie zien, namelijk 17,6%. Bij naleving laat deze maatregel juist de kleinste variatie zien (8,2%). Figuur 3a en 3b toont de regionale verschillen voor deze maatregel voor zowel draagvlak als naleving. 

De overige kaarten zijn te vinden op het dashboard coronavirus van de Rijksoverheid. 

Grafiek naleving van de gedragsregel: vermijd drukke plekken
Figuur 5 naleving van de gedragsregel: ontvang maximaal aantal bezoekers

 

Analyse eerdere metingen

Naleving van de gedragsregels (meting 5)

 Naleving van de gedragsregels

Figuur 1 geeft een beeld van de naleving van, en het draagvlak voor de basis gedragsregels . 

Figuur 1 Ontwikkeling van naleving en draagvlak 20210105

 Figuur 1: Ontwikkeling van naleving en draagvlak voor de basis gedragsregels

De linker figuur toont dat in de laatste meetronde (15 december t/m 21 december) de naleving van de gedragsregels varieert van 34,8% voor vaak handen wassen tot 97,8% voor het dragen van een mondkapje in het ov.  

Vaak handen wassen is de gedragsregel waarvan deelnemers aangeven dat ze deze het minst naleven. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat is gevraagd naar minimaal 10 keer handen wassen per dag. Uit het grootschalig cohort onderzoek van de Corona Gedragsunit blijkt dat wanneer men in een situatie belandt waarin je je handen behoort te wassen, dit in gemiddeld 75% van de gevallen lukt.   

Ook geven deelnemers aan dat ze de gedragsregels die gelden wanneer ze klachten hebben minder goed naleven. Van de mensen met klachten blijft 47,7% thuis en 50,9% van de mensen laat zich testen bij klachten.

Ontwikkeling van de naleving

De linker figuur geeft ook de ontwikkeling van de naleving tussen de laatste (15-21 december) en de voorlaatste meting (1-7 december). Ten opzichte van de vorige meting zijn er drie gedragsregels die een toename laten zien die statistisch significant is. Het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimte laat de grootste verandering zien: een stijging van ruim 10 procentpunt. Een mogelijk verklaring voor deze stijging is dat deze regel vanaf 1 december is aangepast. Vanaf deze datum is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimte. 

Naleving van de regel om je te laten testen bij klachten wordt, zoals gezegd, minder goed nageleefd. Echter, deze regel laat wel de grootste stijging zien (van 45,3% naar 50,9%). Ook de trend is goed; sinds eind oktober (2e meting van 20-26 okt) is de naleving van deze gedragsregel al met bijna 9 procentpunt gestegen. 
De naleving van twee gedragsregels is gedaald, te weten: dragen van een mondkapje in het ov en het vermijden van drukke plekken. De daling is echter klein en niet statistisch significant.

 

Tussen de laatste en de voorlaatste meting is de gedragsregel het ontvangen van maximaal aantal bezoekers gewijzigd. Vanaf 15 december is het weer van drie naar maximaal twee bezoekers per dag thuis ontvangen gegaan. Ondanks deze aanscherping is er geen afname te zien. 

Draagvlak voor de gedragsregels

In de rechter figuur is te zien dat voor negen van de tien gedragsregels het draagvlak onder de bevolking minimaal 80% is. Er is één opvallende uitzondering en dat is het maximaal aantal mensen dat thuis op bezoek mag komen. Het draagvlak hiervoor is wel licht gestegen van 64,8% naar 68,5%. Ondanks aanscherping van deze maatregel is er sprake van een stijging van het draagvlag voor het ontvangen van maximaal aantal bezoekers. 

Ontwikkeling van draagvlak

Net zoals bij naleving van de regels, zien we bij draagvlak ook een algemene stijging. Bij alle tien gedragsregels is het draagvlak gestegen en bij zeven zelfs significant. De grootste stijging is te zien bij thuiswerken (van 83,3% naar 87,5%). 

Verschillen per regio

Van de tien basis gedragsregels zijn er zeven als kaart met een regionale uitsplitsing beschikbaar op het dashboard coronavirus van de Rijksoverheid. Van de andere drie gedragsregels is de steekproefgrootte niet toereikend voor regionale uitsplitsing wegens te weinig waarnemingen voor een betrouwbaar kaartbeeld. Het betreft: 1) thuisblijven bij klachten, 2) laten testen bij klachten en 3) het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Slechts een beperkt aantal mensen is namelijk in zo’n situatie geweest (d.w.z. men had klachten of men heeft gereisd met het openbaar vervoer). 

Van de andere zeven gedragsregels zijn zowel kaarten over de naleving als over draagvlak beschikbaar. De variatie tussen de regio’s verschilt per gedragsregel.  De minimale en maximale waarden en ook het verschil hiertussen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Naleving Min(%) Max(%) Verschil(%)
Draagt een mondkapje in publieke binnenruimtes 62,6 76,9 14,3
Hoest en niest in de elleboog 54,9 66,6 11,7
Houdt 1,5 meter afstand 61,6 70,5 8,9
Ontvangt het maximaal voorgeschreven aantal bezoekers thuis 90,9 98,6 7,7
Vermijdt drukke plekken 66,7 79,9 13,2
Wast vaak de handen 27,9 43,3 15,4
Werkt thuis 64,3 77,6 13,3
Draagvlak Min(%) Max(%) Verschil(%)
Draagt een mondkapje in publieke binnenruimtes 72,6 85,5 12,9
Hoest en niest in de elleboog 85,8 94,9 9,1
Houdt 1,5 meter afstand 85,0 96,3 11,3
Ontvangt het maximaal voorgeschreven aantal bezoekers thuis 56,8 70,4 13,6
Vermijdt drukke plekken 89,8 96,6 6,8
Wast vaak de handen 82,8 93,4 10,6
Werkt thuis 77,5 90,5 13,0

De variatie in naleving is over het algemeen groter dan de variatie in draagvlak. Bij naleving heeft het vaak wassen van de handen de grootste variatie. Figuur 2a toont de kaart van naleving van deze gedragsregel. Figuur 2b toont het draagvlak ervoor.

Voor naleving laat de gedragsregel draagt een mondkapje in publieke binnenruimtes landelijk de grootste stijging zien ten opzichte van de vorige meting. Het landelijk gemiddelde voor deze gedragsregel is voor naleving en draagvlak ongeveer even groot (respectievelijk 82% en 83%). Tussen regio’s is de variatie redelijk groot. Tussen de laagste en hoogste regio zit een verschil van 11 procentpunt. Ook bij draagvlak is de variatie zo’n 11 procentpunt. De regionale patronen van naleving en draagvlak komen niet helemaal overeen met elkaar. Bijvoorbeeld regio’s die hoog scoren bij naleving, scoren juist laag bij draagvlak.

De overige kaarten zijn te vinden op het dashboard coronavirus van de Rijksoverheid. 

Figuur 2 naleving van de gedragsregel handen wassen 20210105
Figuur 3 draagvlak voor de gedragsregel dragen mondkapje in publieke binnenruimtes 20210105

Naleving van de gedragsregels (meting 4)

Figuur 1 geeft een beeld van de naleving van, en het draagvlak voor tien basis gedragsregels . 

Figuur 1 Ontwikkeling van naleving en draagvlak voor de basis gedragsregels

Figuur 1 : Ontwikkeling van naleving en draagvlak voor tien basis gedragsregels 

De linker figuur toont dat in de laatste meetronde (1 december t/m 7 december) de naleving van de gedragsregels varieert van 33,4% voor vaak handen wassen tot 95,2% voor het ontvangen van het maximum aantal bezoekers thuis.  

Opvallend is dat de gedragsregel vaak handen wassen het minst van alle gedragsregels wordt nageleefd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat is gevraagd naar minimaal 10  keer handenwassen per dag. Uit het cohort onderzoek van de Corona Gedragsunit blijkt dat wanneer men in een situatie belandt, waarin je je handen behoort te wassen, dit in gemiddeld 75% van de gevallen lukt.  

Ook de gedragsregels die gelden bij het hebben van klachten worden minder goed nageleefd. 44,2% van de mensen blijft thuis bij klachten en 45,3% van de mensen laat zich testen bij klachten.

Ontwikkeling van de naleving

De linker figuur geeft ook de ontwikkeling van de naleving tussen de laatste (1-7 december) en de één na laatste meting (10-16 november). Ten opzichte van de vorige meting zijn er slechts kleine veranderingen van maximaal 2 procentpunt te zien. De naleving van twee gedragsregels is gedaald, te weten: thuis werken en vaak handen wassen. De daling is echter klein en niet statistisch significant.

De naleving van de overige gedragsregels is een klein beetje toegenomen. De grootste stijging zien we bij het vermijden van drukke plekken (van 71,9% naar 73,9%) en van het niet meer dan het maximaal aantal bezoekers thuis ontvangen (van  93,5% naar 95,2%). Maar ook daar is de stijging klein.

Deze laatste gedragsregel was tijdens de laatste meting ook iets makkelijker op te volgen wegens de versoepeling sinds 18 november: tussen 4 november en 18 november mocht je slechts 2 personen per dag thuis ontvangen. Sinds 18 november is dit verruimd naar 3 personen per dag. 

Draagvlak voor de gedragsregels

In de rechter figuur is te zien dat voor negen van de tien gedragsregels het draagvlak onder de bevolking minimaal 80% is. Er is één opvallende uitzondering en dat is het maximaal aantal mensen dat thuis op bezoek mag komen. Het draagvlak hiervoor is wel gestegen van 60,1% naar 64,8%. Dat kan mede veroorzaakt zijn door bovengenoemde versoepeling van maximaal 2 mensen thuis ontvangen naar 3 mensen thuis ontvangen. 
Zagen we bij naleving van de regels nog een algemene stijgende trend (de naleving van de meeste gedragsregels steeg licht), bij het draagvlak zien we een wisselender beeld. Hoewel licht, is voor zes van de tien gedragsregels het draagvlak gedaald. Daarbij is de daling van het draagvlak voor het dragen van mondkapjes en thuiswerken ook significant.  

Verschillen per regio

Van de tien basis gedragsregels zijn er zeven als kaart met een regionale uitsplitsing beschikbaar op het dashboard coronavirus van de Rijksoverheid. Van de andere drie gedragsregels is de steekproefgrootte niet toereikend voor regionale uitsplitsing wegens te weinig waarnemingen voor een betrouwbaar kaartbeeld. Het betreft: 1) thuisblijven bij klachten, 2) laten testen bij klachten en 3) het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Slechts een beperkt aantal mensen is namelijk in zo’n situatie geweest (d.w.z. men had klachten of men heeft gereisd met het openbaar vervoer). 

Van de andere zeven gedragsregels zijn zowel kaarten over de naleving als over draagvlak beschikbaar. De variatie tussen de regio’s verschilt per gedragsregel weergegeven in onderstaande tabel:

Naleving Min(%) Max(%) Verschil(%)
Draagt een mondkapje in publieke binnenruimtes 62,6 76,9 14,3
Hoest en niest in de elleboog 54,9 66,6 11,7
Houdt 1,5 meter afstand 61,6 70,5 8,9
Ontvangt het maximaal voorgeschreven aantal bezoekers thuis 90,9 98,6 7,7
Vermijdt drukke plekken 66,7 79,9 13,2
Wast vaak de handen 27,9 43,3 15,4
Werkt thuis 64,3 77,6 13,3
Draagvlak Min(%) Max(%) Verschil(%)
Draagt een mondkapje in publieke binnenruimtes 72,6 85,5 12,9
Hoest en niest in de elleboog 85,8 94,9 9,1
Houdt 1,5 meter afstand 85,0 96,3 11,3
Ontvangt het maximaal voorgeschreven aantal bezoekers thuis 56,8 70,4 13,6
Vermijdt drukke plekken 89,8 96,6 6,8
Wast vaak de handen 82,8 93,4 10,6
Werkt thuis 77,5 90,5 13,0

De variatie in naleving is over het algemeen groter dan de variatie in draagvlak. Bij naleving heeft het vaak wassen van de handen de grootste variatie. Figuur 2a toont de kaart van naleving van deze gedragsregel. Figuur 2b toont het draagvlak ervoor.

Wat verder opvalt is dat het draagvlak voor het vermijden van drukke plekken hoog is. Daarnaast is de variatie van het draagvlak voor deze gedragsregel tussen de regio’s klein. Dat betekent dat deze gedragsregel landelijk brede steun heeft. Als het gaat om naleving is het beeld anders. Tussen de regio waar we het hoogste percentage vinden en de regio waar we het laagste percentage vinden, zit ruim 13 procentpunt. De figuren 3a en 3b tonen van deze gedragsregel de kaarten voor zowel naleving als draagvlak. 

De overige kaarten zijn te vinden op het dashboard coronavirus van de Rijksoverheid. 

Figuur 2 naleving van de gedragsregel: vaak handen wassen
Figuur 3 draagvlak voor de gedragsregel: vermijd drukke plekken

 

Figuur 1 geeft een beeld van de naleving van, en het draagvlak voor tien basis gedragsregels . 

Figuur 1: Ontwikkeling van naleving en draagvlak voor tien basis gedragsregels

Figuur 1 : Ontwikkeling van naleving en draagvlak voor tien basis gedragsregels 

De linker figuur toont dat in de laatste meetronde (10 november t/m 16 november) de naleving van de gedragsregels varieert van 35% voor vaak handenwassen tot 94% voor het ontvangen van het maximum aantal bezoekers thuis. 

Opvallend is dat de gedragsregel vaak handen wassen het minst van alle gedragsregels wordt nageleefd. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat is gevraagd naar minimaal 10  keer handenwassen per dag. Uit uitgebreider onderzoek blijkt dat wanneer men in een situatie belandt waarin je handen moet wassen dit in gemiddeld in 75% van de gevallen lukt.  

Ook de gedragsregels die gelden bij het hebben van klachten (namelijk je laten testen en thuisblijven) worden minder goed nageleefd.

De linker figuur geeft ook de ontwikkeling van de naleving tussen de laatste en de één na laatste meting (20-26 oktober). Het grootste verschil zit in de toename van het dragen van mondkapjes in openbare binnenruimtes. De naleving hiervan is gestegen van ruim 60% naar bijna 70%. Deze gedragsregel is tijdens de persconferentie van 14 oktober aangekondigd. Naleving lijkt in de weken daarna langzaam te groeien. Of deze groei zich doorzet, kunnen we in de volgende meting van 1 december tot 7 december gaan zien.

Daarnaast constateren we een afname van de naleving van de regel van het maximaal aantal bezoekers dat thuis ontvangen mag worden. Deze is gedaald van 96% naar 93,5%. Overigens is dit percentage nog steeds hoog.

Er is weinig verandering in de naleving van de andere gedragsregels.

Draagvlak voor de gedragsregels

In de rechter figuur is te zien dat voor negen van de tien gedragsregels het draagvlak onder de bevolking minimaal 80% is. Er is één opvallende uitzondering en dat is het maximaal aantal mensen dat thuis op bezoek mag komen. Het draagvlak hiervoor is ook nog eens het sterkst gedaald. Tussen de twee meetmomenten is een persconferentie geweest waarin deze gedragsregel tijdelijk is aangescherpt. Tijdens de tweede meting mochten nog 3 mensen van 13 jaar en ouder tegelijkertijd thuis ontvangen worden. Terwijl tijdens de derde meting nog slechts 2 mensen van 13 jaar en ouder op bezoek mochten komen. Het is mogelijk dat deze aanscherping het draagvlak voor deze gedragsregel heeft beïnvloed.

Inmiddels is de aanscherping weer teruggedraaid en mogen weer 3 mensen van 13 jaar en ouder tegelijkertijd thuis ontvangen worden.

In het draagvlak voor de andere gedragsregels is weinig veranderd.

Verschillen per regio

Van de tien basis gedragsregels zijn er zeven als kaart met een regionale uitsplitsing beschikbaar op het dashboard coronavirus van de Rijksoverheid. Van de andere drie gedragsregels is de steekproefgrootte niet toereikend voor regionale uitsplitsing wegens te weinig waarnemingen voor een betrouwbaar kaartbeeld. Het betreft: 1) thuisblijven bij klachten, 2) laten testen bij klachten en 3) het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Slechts een beperkt aantal mensen is namelijk in zo’n situatie geweest (d.w.z. men had klachten of men heeft gereisd met het openbaar vervoer). 

Van de andere zeven gedragsregels zijn zowel kaarten over de naleving als over draagvlak beschikbaar. De variatie tussen de regio’s verschilt per gedragsregel weergegeven in onderstaande tabel:

Naleving Min(%) Max(%) Verschil(%)
Draagt een mondkapje in publieke binnenruimtes 60,6 82,5 21,9
Hoest en niest in de elleboog 56,0 68,6 12,6
Houdt 1,5 meter afstand 60,8 68,3 7,5
Ontvangt het maximaal voorgeschreven aantal bezoekers thuis 88,5 97,8 9,3
Vermijdt drukke plekken 62,2 77,3 15,1
Wast vaak de handen 28,1 45,3 17,2
Werkt thuis 64,1 76,1 12,0
Draagvlak Min(%) Max(%) Verschil(%)
Draagt een mondkapje in publieke binnenruimtes 75,0 89,8 14,8
Hoest en niest in de elleboog 84,7 94,7 10,0
Houdt 1,5 meter afstand 86,8 95,3 8,5
Ontvangt het maximaal voorgeschreven aantal bezoekers thuis 54,0 65,2 11,2
Vermijdt drukke plekken 90,2 96,8 6,6
Wast vaak de handen 84,2 92,3 8,1
Werkt thuis 78,6 91,6 13,0

De variatie in naleving is over het algemeen groter dan de variatie in draagvlak. Het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes kent de grootste variatie, zowel in naleving als in draagvlak. De figuren 2a en 2b geven hiervan de kaarten. 

Wat verder opvalt is dat het draagvlak voor het vermijden van drukke plekken hoog is en dat ook de variatie van het draagvlak voor deze gedragsregel tussen de regio’s klein is. Dat betekent dat deze gedragsregel landelijk brede steun heeft. Als het gaat om naleving is het beeld anders. Tussen de regio waar we het hoogste percentage vinden en de regio waar we het laagste percentage vinden, zit ruim 15 procentpunt. De figuren 3a en 3b tonen van deze gedragsregel de kaarten voor zowel naleving als draagvlak. 

De overige kaarten zijn te vinden op het dashboard coronavirus van de Rijksoverheid.