Laag Frequent Geluid (LFG) is geluid met een frequentie beneden 100/125 Herz. Geluid met frequenties onder 20 HzHertz wordt infra-geluid genoemd. Dit is alleen waarneembaar voor mensen als het heel sterk is; de waarneming is dan niet als geluid te herkennen maar meer als ‘druk op de oren’ of als trilling.

Laagfrequente geluiden komen veel voor in het dagelijks leven en worden geproduceerd door natuurlijke bronnen (golven, wind) of door de mens, zoals industriële installaties, huishoudelijke apparaten en wegverkeer. Door geluid reducerende maatregelen tegen bijvoorbeeld wegverkeersgeluid, zoals stil wegdek, geluidschermen en gevelisolatie, wordt laagfrequent geluid juist beter gehoord (Campmans, 2018). Als geluid van hogere frequenties wegvalt, is laagfrequent geluid juist sterker hoorbaar.

Aangetoonde gezondheidseffecten van laagfrequent geluid zijn hinder en in mindere mate slaapverstoring. Hinder is meestal het gevolg van mechanisch gegenereerd laagfrequent geluid, bijvoorbeeld door een koelkast of het brommende geluid van een stationair draaiende motor. Over andere gezondheidseffecten bestaat geen overeenstemming. Wel kan er van worden uitgegaan dat dagelijkse hinder van laagfrequent geluid via stressreacties op den duur kan leiden tot effecten op het hart en vaatstelsel, zoals dat voor geluid van midden- en hoge frequenties is aangetoond.

Er bestaat geen regelgeving met betrekking tot laagfrequent geluid in Nederland.

Toenemende aandacht voor laagfrequent geluid

De laatste jaren is er meer aandacht voor laagfrequent geluid en de mogelijke gezondheidseffecten daarvan. Het aantal klachten dat aan blootstelling aan laagfrequent geluid wordt toegeschreven, lijkt toe te nemen, net als de bezorgdheid erover. Volgens voorlopige schattingen is ongeveer twee procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder ernstig gehinderd door laagfrequent geluid. Dat blijkt uit een onderzoek dat het RIVM onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het betreft een oriënterend onderzoek, waarin het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ook de aanbeveling doet om het probleem voor bronnen, zoals wegverkeer, koelingssystemen en warmtepompen, systematischer te onderzoeken. 

Eerdere studies over laagfrequent geluid

In 2013 verscheen een factsheet over technische aspecten van laagfrequent geluid, de gezondheidseffecten en regelgeving inclusief aspecten van windturbinegeluid. In 2016 is een overzicht verschenen van internationaal onderzoek over het gezondheidseffect van laagfrequent geluid.