Laag Frequent Geluid (LFG) is geluid met lage tonen: tonen met een frequentie beneden 100/125 Herz (HzHertz). Geluid met frequenties onder 20 Hz wordt infrasoon geluid genoemd. Dit is alleen waarneembaar voor mensen als het heel luid is; de waarneming is dan niet als geluid te herkennen maar meer als ‘druk op de oren’ of als trilling.

Bronnen van laagfrequent geluid

Bijna alle geluidbronnen produceren een combinatie van gewoon geluid en LFG. De hoeveelheid LFG verschilt per bron. Natuurlijke bronnen van LFG zijn bijvoorbeeld wind, golven op het strand, zee en onweer. Andere bekende bronnen van LFG zijn wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer, windturbines, industrie, transformatoren, warmtepompen, airconditioning, zuigercompressoren, generatoren, wasmachines, muziek bij festivals en discotheken en mechanische ventilatie. Het aantal geluidbronnen dat LFG produceert lijkt toe te nemen.

Met geluidwerende maatregelen is het makkelijker om hoge dan om lage tonen te dempen. Daardoor kan het resterende LFG meer opvallen (Campmans, 2018). Het is soms moeilijk om een LFG-bron op te sporen. Dit komt doordat LFG zeer ver kan reizen: tot wel enkele kilometers van de bron.

Gezondheidseffecten van laagfrequent geluid

Het aantal meldingen bij GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en over het horen van een bromtoon neemt toe (Dusseldorp en anderen, 2019). Aangetoonde gezondheidseffecten van LFG zijn hinder en in mindere mate slaapverstoring. Hinder is meestal het gevolg van mechanisch gegenereerd laagfrequent geluid, bijvoorbeeld van een koelkast of een stationair draaiende motor. Hoewel ook over andere gezondheidseffecten is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, zijn deze  bevindingen bij herhaalonderzoek niet teruggevonden of zijn de studies van onvoldoende kwaliteit.

Er bestaat geen regelgeving met betrekking tot laagfrequent geluid in Nederland.

In 2021 zal het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, op verzoek van de ministeries IenWInfrastructuur en Waterstaat, EZKEconomische Zaken en Klimaat en VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , een advies uitbrengen over welk onderzoek op gebied van LFG en gezondheid wenselijk is.

Afgeronde studies naar laagfrequent geluid

In september 2020 is een vernieuwde versie van de Factsheet Laagfrequent geluid gepubliceerd.

In 2020 is een overzicht verschenen van internationaal onderzoek over de gezondheidseffecten van geluid. Hierin staan ook de effecten van LFG beschreven.