De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op hun gezondheid. Het onderwerp gezonde leefomgeving kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden en er zijn verschillende definities van.

Een veelgebruikte definitie is op dit moment: "Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is."

In deze definitie komt al tot uitdrukking dat het zowel kan gaan om de sociale als de fysieke leefomgeving. In dit onderwerp wordt ingegaan op het gezond ontwerpen en inrichten van de fysieke leefomgeving. Voor meer informatie over de invloed van de sociale omgeving op de gezondheid en de rol van educatie en voorlichting wordt doorverwezen naar Volksgezondheidenzorg.info en het Loket Gezond Leven.

In de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid van de Rijksoverheid is het gezond ontwerpen en inrichten van de fysieke leefomgeving een van de beleidsprioriteiten. In de praktijk zijn verschillende organisaties en mensen hiermee bezig. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt hen onder andere door het bijeenbrengen en ontsluiten van kennis en informatie (bijvoorbeeld met praktijkvoorbeelden) en door het ontwikkelen van beleidsondersteunende instrumenten.

Overzicht projecten Gezond in de Leefomgeving (GLO)

Gezonde Stad_Overzicht GLO-projecten

Overzicht van projecten binnen Gezond in de Leefomgeving (GLOgezinsopvanglocatie)