Het RIVM verzamelt samen met een aantal partnerinstituten (waaronder TNO, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en Deltares) jaarlijks gegevens waarmee de uitstoot (emissie) van broeikasgassen in Nederland wordt berekend. Deze emissiecijfers worden onder andere gebruikt om te bepalen of Nederland voldoet aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals afgesproken in de EU Europese Unie (Europese Unie) en het VN Verenigde Naties (Verenigde Naties)-Klimaatverdrag. Samen met het PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving) stelt het RIVM ook ten behoeve van EU en VN jaarlijks emissieverwachtingen op.

Het RIVM inventariseert de emissies op nationaal niveau en splits deze uit naar diverse bronnen (bijvoorbeeld verkeer, industrie, landbouw, etc.). Ook  berekent het RIVM de emissies op meer gedetailleerd niveau: provincies, gemeenten, maar ook op lokale schaal. Meer gegevens over emissies en berekeningsmethoden staat op de website van Emissieregistratie.