Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor. Klimaatverandering heeft effect op de landbouw, de verspreiding van ziekteverwekkers, de drinkwatervoorziening, de hoogwaterbescherming en talloze andere terreinen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu brengt voor de kennisvelden volksgezondheid, infectieziekten en milieu de relatie met klimaatverandering in kaart.

De gevolgen van klimaatveranderingen, zoals overstromingen, verspreiding van water- en vectorgebonden ziekten, hittestress, kunnen economische en maatschappelijke gevolgen hebben. Wereldwijd wordt door een groep topweteschappers onderzoek gedaan naar klimaatverandering binnen het IPCCIntergovernmental Panel on Climate Change.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt de effecten van klimaatverandering op onder andere  de gezondheid en de kwaliteit van bronnen voor drinkwater, de ontwikkeling van de lucht-, water- en bodemkwaliteit en de inrichting van een duurzame en gezonde leefomgeving.

Nationaal beleid

Om de maatschappelijke en economische effecten van klimaatverandering te beperken heeft het Kabinet een Klimaatagenda opgesteld. Deze Klimaatagenda bevat de kabinetsvisie en daarbij behorende acties die in 2016 moeten leiden tot een Nationale Adaptatiestrategie.

Strategieën voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening worden ontwikkeld in het Deltaprogramma. Daarnaast worden in 2014 voor de sectoren energie, transport(infrastructuur), ICTInformation and communication technology, gezondheid, natuur, landbouw en visserij de risico’s en kansen van klimaatverandering in beeld gebracht en mogelijke adaptatiemaatregelen in beeld gebracht.