7. Het aantal door programma LZOLangdurige Zorg en Ondersteuning gesubsidieerde integrale netwerken ouderenzorg in de wijk

35

Bron: ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)
Jaar: 2019

Beschrijving

Op peildatum 20 juni 2019 zijn er 35 subsidies verleend in het onderdeel Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZOLangdurige Zorg en Ondersteuning) van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). Het programma LZO is onder andere gericht op het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken integrale ondersteuning en zorg rondom thuiswonende ouderen, om deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking doelstelling 2 van actielijn 1: Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat.

Verdieping

Van de 35 subsidies zijn 27 fase I projecten en 8 fase II projecten (tabel 1). In fase I gaat het om subsidies voor (externe) ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van lokale netwerken, zowel organisatorisch als inhoudelijk. In fase II gaat het om subsidies voor het doorontwikkelen van een samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg voor ouderen in de thuissituatie en voor het vergroten van het lerend vermogen en verandercapaciteit van lokale netwerken samenhangende ouderenzorg. Op een later moment zal binnen dit ZonMw programma ook het borgen (Fase III) van kennis en aanbod binnen netwerken integrale zorg en ondersteuning gefaciliteerd worden. Figuur 1 laat zien waar in Nederland deze netwerken van start zijn gegaan of zullen gaan.

Tabel 1: Aantal door programma LZO (ZonMw) gesubsidieerde integrale netwerken ouderenzorg in de wijk, uitgesplitst naar fase.
Jaar Fase I Start Fase II Doorontwikkeling Fase III Borging
2019 27 8 nnb

 

Figuur 1: Geografische spreiding van de door programma LZO gesubsidieerde integrale netwerken ouderenzorg in de wijk.

Referenties

ZonMw. Subsidies toegekend aan lokale netwerken samenhangende ouderenzorg. 16-5-2019.