22. Het aantal lokale pilots dat is opgestart naar aanleiding van het programma In voor Mantelzorg

Beschrijving

“In voor mantelzorg-thuis” wil de samenwerking tussen formele en informele zorg versterken. Dat gebeurt door samen met lokale organisaties in de praktijk gedurende twee jaar aan de slag te gaan met actuele vraagstukken. Leren en implementeren staan hierbij centraal. In een lerende praktijk participeren mensen uit verschillende organisaties met een werkgebied op wijk, lokaal of regionaal niveau. Dit kunnen zorg- en welzijnsorganisaties zijn, maar ook gemeenten en organisaties en verbanden van vrijwilligers.

Vóór de zomer 2019 vindt de selectie plaats van 10 lerende praktijken. Voor de huidige monitor Langer Thuis is daarom niets te rapporteren.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 2: Samenwerking formele en informele zorg versterken.

Verdieping

De actuele vraagstukken waarmee aan de slag wordt gegaan zijn de vragen vanuit het perspectief van de mantelzorger die zorgt voor een thuiswonende oudere:

1: Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?
2: Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?
3: Hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan mijn naaste?

Voor deze drie vraagstukken zijn tien logische oplossingsrichtingen bedacht:
1. Betere samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten
2. Betere samenwerking tussen beroepskrachten onderling
3. Betere samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn
4. Benutten van digitale hulpmiddelen in de samenwerking tussen mantelzorger en beroepskracht
5. Vergroten van de draagkracht van de mantelzorger
6. Verkleinen van de draaglast van de mantelzorger door het versterken van het netwerk (van cliënt en/of mantelzorger)
7. Beroepskrachten hebben in alle fasen oog voor de draagkracht van de mantelzorger
8. Beroepskrachten en mantelzorgers rusten elkaar toe op het gebied van zorghandelingen
9. Beroepskrachten en mantelzorgers rusten elkaar toe op het gebied van veranderend gedrag van de naaste/cliënt
10. Mantelzorgers en beroepskrachten gaan het gesprek aan over morele dilemma’s in de zorg

Op basis van deze oplossingsrichtingen worden door de lerende netwerken opgaven en gewenste uitkomsten geformuleerd.
 

Referenties

In voor Mantelzorg. In voor mantelzorg gaat aan de slag met lerende praktijken. 3-4-2019.