20. Het aantal pilots logeerzorg die zijn opgezet door VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ), gemeenten en zorgaanbieders

10

Bron: Ministerie van VWS
Jaar: april 2018 tm maart 2019

Beschrijving

Het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) heeft 10 gemeenten geselecteerd waar pilotprojecten logeerzorg van start zijn gegaan in april 2019 (figuur 1). Tot 20 maart 2019 konden geïnteresseerde samenwerkingsverbanden van gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders zich aanmelden. VWS heeft 22 aanmeldingen ontvangen. Door logeerzorg kunnen ouderen die thuis zorg krijgen van bijvoorbeeld een partner tijdelijk in een zorginstelling ‘logeren’ zodat de mantelzorger even op adem kan komen en ontlast wordt.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 2 van actielijn 2: Ondersteuningsaanbod verbeteren en beter toegankelijk maken (inclusief respijtzorg).

Verdieping

Gemeenten zijn op basis van de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning van de cliënt en de mantelzorger. Gemeenten bieden diverse vormen van respijtzorg aan. Logeerzorg is een vorm van respijtzorg en de 10 gemeenten die de pilot trekken ontwikkelen het regionale aanbod van logeerzorg met deze pilots (figuur 1). Kenmerkend voor Wmo-logeerzorg is dat het niet-acuut is en planbaar. Wmo-logeerzorg wordt op basis van een sociale indicatie toegekend.

Figuur 1: Geografische spreiding van de pilots logeerzorg.

Referenties

Ministerie van VWS. Start pilots logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. 17-4-2019.