19. Het aantal concrete actieplannen als gevolg van bevindingen van de landelijke aanjager respijtzorg

Beschrijving

Mantelzorgers kunnen de zorg incidenteel overdragen, kortdurend of structureel. Op die manier krijgt de mantelzorger even een time out en kan op adem komen. Toch zien we dat deze vervangende zorg – ofwel respijtzorg – soms niet goed aansluit bij de wensen of behoeften van de mantelzorger of de persoon waar de zorg aan wordt verleend. Het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft daartoe in 2019 een ‘landelijk aanjager respijtzorg’ aangesteld: mevr. Clemence Ross. De aanjager zal samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders de respijtzorg verbeteren voor mantelzorgers en degene die zij ondersteunen. De aanjager is gestart met een rondgang langs landelijke en lokale organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij respijtzorg. Halverwege 2019 zal de aanjager haar ‘aanjaagagenda’ bespreken met stakeholders om draagvlak te creëren voor de uitvoering ervan, gekoppeld aan concrete acties.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de ontwikkelingen rondom doelstelling 2 van actielijn 2: Ondersteuningsaanbod verbeteren en beter toegankelijk maken (inclusief respijtzorg).

Verdieping

De opdracht vanuit het Ministerie van VWS aan de aanjager is om:

  1. samen met de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in kaart te brengen wat respijtzorg precies is en hoe respijtzorg in brede zin geregeld is (van dagbesteding tot intensieve logeerzorg); te beginnen in de krimpgebieden;
  2. de behoefte naar vormen van respijtzorg onder mantelzorgers te inventariseren;
  3. in kaart te brengen met gemeenten en zorgverzekeraars hoe respijtzorg nu wordt ingekocht en hoe het gebruik/de vraag ernaar is;
  4. verbeteringen voor te stellen over hoe respijtzorg beter kan;
  5. gemeenten en zorgverzekeraars te stimuleren dat de voorgestelde verbeteringen ook overgenomen worden (aanjaagfunctie);
  6. voorstellen te doen hoe partijen beter van elkaar kunnen leren op basis van de werkzame elementen van goede respijtzorg.

Referenties

Kamerbrief over voortgang Programma Langer Thuis. 01-02-2019.