28. Het aantal gemeenten dat bij de prestatieafspraken aparte afspraken heeft gemaakt over ouderenhuisvesting

143

Bron: Monitor Prestatieafspraken
Jaar: 2017

Beschrijving

Tussen december 2016 en december 2017 hebben 143 van de 390 gemeenten (37%) nieuwe prestatieafspraken gemaakt met betrekking tot ouderenhuisvesting. Het gaat dan om afspraken over ouderenhuisvesting tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties die gelden voor 2018 en verder, totdat deze vervangen worden door nieuwe afspraken. De gemaakte afspraken zijn ingediend bij het Ministerie van BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 3: Het in beeld brengen van de lokale woonopgave voor ouderen.

Verdieping

Wonen met zorg en ouderenhuisvesting is door de Minister van Wonen en Rijksdienst aangemerkt als een van de vier volkshuisvestelijke prioriteiten voor de periode 2016-2019, zoals geformuleerd in de Kamerbrief van 22-6-2015.

Afspraken met betrekking tot ouderenhuisvesting kunnen bijvoorbeeld gaan over de voorraad nultredenwoningen (die ouderen in staat stellen langer zelfstandig te wonen) van woningcorporaties, of het inzetten van een ‘seniorenmakelaar’ om het verhuizen en doorstromen gemakkelijker en aantrekkelijker te maken, of over het beschikbaar stellen van maatschappelijk vastgoed ten behoeve van het samen wonen in de wijk.

Referenties

Companen. Monitor prestatieafspraken 2018. Arnhem, 2018.

Kamerbrief Prioriteiten volkshuisvesting. 22-6-2019.