29. Het aantal gemeenten dat bij de prestatieafspraken aparte afspraken heeft gemaakt over ouderenhuisvesting

292

Bron: Monitor Prestatieafspraken
Jaar: 2020

Monitor 2019: 143

Beschrijving

Op peildatum 1 mei 2020 hebben 292 gemeenten in Nederland prestatieafspraken gemaakt over toegankelijk wonen. Het betreft afspraken tussen woningcorporaties,gemeenten en huurdersorganisaties met een geldigheid in 2020. Meegeteld worden:
1. nieuw gesloten overeenkomsten met geldigheid alleen in 2020;
2. nieuw gesloten overeenkomst met geldigheid in 2020 en verder;
3. eerder gesloten overeenkomst met een doorlopende geldigheid tot en met eind 2020.
Het huidige kerncijfers is niet goed te vergelijken met het kerncijfer uit de vorige monitor(143), aangezien de derde groep overeenkomsten (eerder gesloten overeenkomst met een doorlopende geldigheid) niet in het vorige kerncijfer waren opgenomen.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 3: Het in beeld brengen van de lokale woonopgave voor ouderen.

Verdieping

Wonen met zorg en ouderenhuisvesting is door de Minister van Wonen en Rijksdienst aangemerkt als een van de vier volkshuisvestelijke prioriteiten voor de periode 2016-2019, zoals geformuleerd in de Kamerbrief van 22-6-2015.

Afspraken met betrekking tot ouderenhuisvesting kunnen bijvoorbeeld gaan over de voorraad nultredenwoningen of aanpassingen in bestaande woningen (die ouderen in staat stellen langer zelfstandig te wonen) van woningcorporaties, het inzetten van een ‘seniorenmakelaar’ om het verhuizen en doorstromen gemakkelijker en aantrekkelijker te maken, of over het beschikbaar stellen van maatschappelijk vastgoed ten behoeve van het samen wonen in de wijk.

Referenties

Companen. Monitor Prestatieafspraken 2018. Arnhem. April 2018.
Kamerbrief Prioriteiten volkshuisvesting. 22-6-2019.
RIGO. Afspraken over fysieke toegankelijkheid. Analyse van de prestatieafspraken 2020. Amsterdam. Mei 2020.